پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی

دسته : زبان و ادبیات فارسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 167 KB

تعداد صفحات : 277

بازدیدها : 296

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی

پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی

پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی

مقدمه 

موضوع: برای شناخت و شناساندن شخصیتهای برجسته علمی، یکی از بهترین روشها بررسی آثار مکتوب آنان است که بازتاب آرا و اندیشه ها و تجلیگاه علم و دانش آنهاست از آنجائیکه شناخت دقیق افکار و اندیشه های هر یک از بزرگان  می تواند چراغ روشنگری فراروی نسل جوان باشد ما را بر آن داشت تا برای تحقق این آرمان مقدس، دست به دامن آسمان پرستاره ی علم ادب ببریم تا چراغی برگیریم.

 وی شخصیت بی نظیری است که با داشتن مناصب فقاهت و زعامت و نقابت علویان و مناصب مختلف سیاسی، هیچگاه شیفته مظاهر و زخارف دنیوی نشد و لذا بواسطه ی اتصال به حقیقت هستی، اهل دل بود. عاطفه ی سرشار، روحیه ی حساس، وقریحه ی وقاد او باعث گردید که برای بیان حقایق و ثبت وقایع سلاح قدرتمند خود را بکار گیرد و در جهت تحقق اهداف و آرمانهایش گوش به ندای دل دهد که نتیجه آن اشعار نغز و دلنشین و سخنان زیبای اوست که دیوان شعری با چنین گلهایی فراهم آورد. با توجه به اینکه دیوان اشعار این نادره ی دوران بازتاب اندیشه های عمیق و آئینه ی تمام نمای سلوک عرفانی اوست ایجاب می کند که برای شناسایی اندیشمند فرزانه و شاعر گرانمایه، دیوان اشعار او را درکنار آثار گرانبها و ارزشمند فقهی و کلامی اش کاملاً مورد نقد و بررسی علمی و ادبی قرار گیرد.

اوضاع سیاسی و اجتماعی و ادبی

شکوفایی ادب عربی در عصر و دوران حکومت چندین قرن عباسیان در تاریخ اسلام از جایگاه بسزایی برخوردار است ودستآوردهای این دوران بر هیچ صاحبنظر منصفی پنهان و ناشناخته نیست ولی امپراطوری عظیم عباسیان با تمام توان و قدرتی که داشت بالاخره دوران اقتدار و عظمتش به سرآمد و دستگاه عظیم خلافت با همه ی شکوه و جلال ظاهری اش دچار ضعف و ناتوانی شدید گردید و خلفا دیگر آن نفوذ و قدرت سابق را نداشتند. اختلافات داخلی در ارکان قدرت و نفوذ و فشار قدرتهای رقیب و خارجی چون ایرانیان، فاطمیان، و ... باعث ناتوانی خلفا و در نتیجه سلب اختیار از آنان شد. 

شجره نامه

وی ابوالحسن محمد بن أبی احمد، حسین بن موسی ابرش ابن محمد الاعرج بن أبی سبحه بن ابراهیم المرتضی بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن حسن بن علی بن ابیطالب(ع) است.[1]

پدر و مادر سیدرضی هر دو از سادات علوی و نوادگان سرورازادگان جهان حضرت حسین بن علی(ع) بودند. نسبت وی با پنج واسطه به امام هفتم(ع) می رسد.[2] از اینرو گاهی شریف رضی را «موسوی» مِی گویند که جد پنجم رضی امام موسی کاظم (ع) در سلسله ی اجداد او تا حضرت علی(ع) قرار دارد که در شهر مدینه سکونت داشت و مهدی عباسی او را به بغداد آورد. [3]  لذا بسیاری از فرزندان ذکور این امام همام به تبع انتقال او  به عراق آمدند و ساکن عراق شدند. از جمله ی آنها که در بصره سکونت یافت موسی الاصغر معروف به أبرش بود که جدّ اول رضی بشمار می رود و سه فرزند پسر به نامهای ابوطالب حسن، أبواحمد حسین و ابوعبدالله احمد از او به یادگار ماند.


1- مقدمه ی تحقیق دیوان الشریف الرضی، عبدالفتاح الحلو ص 13

2- سیدمحمد محسن امین اعیان الشیعه دارالتعاریف للمطبوعات بیروت، 1403 ه.ج9 ص 216

3- ابن خلکان وفیات الاعیان ج 5 ص 308 تحقیق شیخ محمد محی الدین عبدالحمید الطبقه الاول 1984 هـ م 

مدایح

با اندک تأملی در دیوان براحتی می توان دریافت که بخش اعظمی از آن را مدایح و تهانی به خود اختصاص می دهد و مدیحه در دیوان او از جایگاه والایی برخوردار است تا حدی که یک سوم کل دیوان را به خود اختصاص داده است و سایر اغراض شعری چون، مرثیه فخر، غزل، شکوی پس از آن قرار دارند.

فهرست

مقدمه                                                                                                 7-1

باب اول

اوضاع سیاسی، اجتماعی فرهنگی و ادبی دوران سید رضی

فصل اول: اوضاع سیاسی، اجتماعی و ادبی                                               29-9

بخش اول: اوضاع سیاسی                                                                       9

بخش دوم: اوضاع اجتماعی                                                                    15

بخش سوم: اوضاع فرهنگی و ادبی                                                          19

الف: نقش آل بویه در  نهضت فکری و ادبی قرن چهارم                               21

ب: مظاهر فرهنگی و ادبی قرن چهارم                                                     22

1- شعر                                                                                               23

2- نثر                                                                                                 27

3- نقد                                                                                                 28

4- علم لغت                                                                                          28

فصل دوم: سید رضی شاعری از تبار علی(ع)                                 77-30

بخش اول: زندگینامه ی سید رضی

الف: ستاره ای از افق بغداد                                                                    30

ب: شجره نامه                                                                                      31

1- پدر( ابواحمد)                                                                                  32

2- مادر( شیرزنی از تبار ناصرللحق)                                                      37

3- ناصر کبیر یا فاتح مازندران                                                               38

ج: روزگار وصل و غنچه های پیوند                                                        39

د: غروبی نابهنگام                                                                                41

هـ: ویژگیها و خصوصیات بارز اخلاقی رضی                                          44

بخش دوم: زندگی علمی، ادبی و اجتماعی سیدرضی               

الف: اساتید و مشایخ رضی                                                                     49

ب: دانش آموختگان و تربیت یافتگان و روایت کنندگان مکتب رضی              56

ج: مجتمع علمی« دارالعلم» یا اولین دانشگاه علوم اسلامی                            58

د: مناصب (نقابت، قضاوت، ریاست « امیرالحاج»                                      61

هـ: تألیفات                                                                                           63

1-   شعر( دیوان اشعار)                                                                          64

2- سیره نویسی                                                                                     65

3- رسائل( مجموعه ی مکاتبات)                                                              65

4- فقه                                                                                       65

5- نحو                                                                                                65

6- تفسیر                                                                                             66

الف: حقائق التأویل فی متشابه التنریل                                                        66

ب: معانی القرآن                                                                                   66

7- بلاغت                                                                                            67

الف: تلخیص البیان فی مجازات القرآن                                                      67

ب: نهج البلاغه                                                                                     67

ب1: گردآورنده ی نهج البلاغه واقعاً کیست؟                                               68

 ب2: ادبیات نهج البلاغه                                                                        74

ب3: پژوهش های دانشمندان در اقیانوس نهج البلاغه                                   75

باب دوم:                         

 نقد و بررسی دیوان سیدرضی                                                       256-78

فصل اول: دیوان رضی                                                                          79

الف: نسخه های دیوان در کتابخانه های ایران و جهان                                  85

ب: شروح یا نگاره هایی بر دیوان                                                            89

ج: اغراض و موضوعات موجود در دیوان                                                90

فصل دوم: مدایح                                                                                   92

الف: ممدوحان رضی                                                                             94

ب: ساختار قصیده های مدح                                                                    109

ج: مضامین و مفاهیم مدیحه های رضی                                                    114

ج1: شجاعت                                                                                        114

ج2: بخشش و بخشندگی                                                                         116

ج3: خردورزی و نیک اندیشی( عصاره ی چهار خلیفه)                              119

ج4: مقام ومنزلت اجتماعی                                                                     121

ج5: تبریک اعیاد و مناسبتها                                                                   124

ج6: بلیغان در نگاه بلیغ                                                                          125

مدیحه های رضی در یک نگاه                                                                126

فصل سوم: رثاء« سوگنامه»                                                                  130

الف: افرادی که شاعر در سوگ آنها مرثیه سرایی کرده است                        133

ب: فرهنگ عاشورا در سوگنامه های حسینی (5 مرثیه با بررسی محتوایی آنها) 138

ج: غمنامه ی مادر و تجلیل از مقام و منزلت زن مسلمان                              153

د: بررسی ساختار سوگنامه های رضی                                                     158

هـ : مضامین و موضوعات سوگنامه ها                                                     162

هـ 1: سرانجام و سرنوشت انسان                                                             164

هـ 2: پدیده ی مرگ و تأثیر آن بر مرثیه های رضی                                    165

هـ 3:بزرگداشت و بیان فضائل متوفی                                                       167

هـ 4: تسلیت و همدردی با بازماندگان متوفی                                              171

هـ 5: اعلان جنگ با مرگ                                                                      172

هـ 6: تجلی رثای دوران جاهلیت در سوگنامه های شاعر                    173

نقد وبررسی سوگنامه های سید سوگوار                                                     174

فصل چهارم: فخر و حماسه                                                                    178

الف: بررسی ساختار فخریات                                                                  181

ب: مضامین فخریه های رضی                                                                182

ب1:افتخار به اصل ونسب( شجره ی طیبه)                                                183

ب2: شاعری الگو در میدان اخلاق و عمل                                                 189

ب3: قله ی عظمت در کوهسار ادب                                                         195

ج: ابعاد و ویژگی های فخریات رضی                                                      197

د: مقایسه ای میان فخریه های رضی و متنبّی                                             200

فصل پنجم: غزلیات و حجازیات                                                               204

ترانه های سرزمین یار( حجازیات)                                                          206

الف: بررسی ساختارغزلیات                                                                    210

ب: مضامین وموضوعات غزلهای رضی                                                  213

ج: ابعاد و ویژگی های غزلهای رضی                                                      215

حجازیات یا ترانه های سرزمین یار:                                                         218

 الف: ساختار ترانه های سرزمین یار( غزلهای حجازی)                              218

متن و ترجمه غزل« لیلة السفح»                                                              219

نقد وبررسی غزل« لیلة السفح»                                                                224

برگزیده غزل« یا ظبیة البان...»                                                               229

ب: بررسی مکانهای سرزمین حجاز در حجازیات                                       232

ج: مضامین و موضوعات غزلهای حجازی                                               233

د: جایگاه حجازیات و تأثیرآن بر ادبیات عرب                                            234

فصل ششم: هجویات                                                                              237

الف: موضوعات و مضامین هجوهای رضی                                              238

1) هجو اخلاقی                                                                                    238

2) هجو سیاسی                                                                                     240

ب: نمونه هایی از هجویات رضی                                                            241

فصل هفتم: پند و اندرز و حکمتها                    

الف: نمای کلی حکمتهای رضی                                                               243

ب: نمونه هایی از سخنان حکیمانه ی رضی                                               244

زبدة البحث (چکیده پایان نامه به زبان عربی)                                             249

منابع                                                                                                   265

چکیده انگلیسی                                                                                      269

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

تلخیص چند كتاب پیرامون شاهنامه

پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

پایان نامه تصحیح و تحقیق مثنوی‌های گنج روان و گلدسته بینش کشمیری

پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام