پایان نامه انطباق  چارچوب معماری سازمانی زکمن  با UML 2 0 پایان نامه انطباق  چارچوب معماری سازمانی زکمن  با UML 2 0

دسته : سمینار کامپیوتر

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 3358 KB

تعداد صفحات : 160

بازدیدها : 382

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 2 0

پایان نامه انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 20

پایان نامه انطباق  چارچوب معماری سازمانی زکمن  با UML 2.0

مفاهیم بنیادین

تغییرات در استراتژی شرکتها و هدفهای کاری ، تاٌثیر بسزایی در ساختار سازمانی ، فرآیندها ، سیستمهای اطلاعاتی ، مدیریت داده و زیرساختهای فناوری دارد بنابراین معماریها روشی برای ترسیم پیچیدگی بوجود آمده می باشند.

مدلسازی سازمان عمل ایجاد یک معماری سازمانی است . مدلسازی بیان مفاهیمی است که منجر می شود قسمتهای سازمان شناخته شوند و در تکامل سازمان شرکت داده شوند. چارچوب به این منظور یکسری مفاهیم و معانی برای سازماندهی مدلها به صورت طبقه بندی مناسب تعریف نموده است . چارچوب زکمن به عنوان چارچوب مادر در معماری سازمانی مورد توجه قرار گرفته است اما انتخاب محصولات سازگار و اثربخش برای سلولهای چارچوب زکمن ، چالش عمده در زمان استفاده از آن محسوب می شود که بهمین منظور قصد بر آن است که در این گزارش به بررسی مدلسازی سلولهای چارچوب زکمن توسط زبان ٢.٠ UML پرداخته شود 

معماری ١

معماری نقش مهمی در توسعه سیستمهای اطلاعاتی دارد و عموما اینکه توسعه یک سیستم

اطلاعاتی مستلزم جمع آوری اطلاعات ، تحلیل ، طراحی ، استقرار و پیکربندی سخت افزاری می باشد

معماری نرم افزار مرحله ای از فرآیند مهندسی است که بین تحلیل و طراحی کلی قرار می گیرد و از طریق تجزیه مدل طراحی به زیرسیستمها ، واسطهای آنها و وابستگیهای میان آنها ، تعیین کلاسهای کلیدی در طراحی و واقعیت بخشیدن به موارد کاربری حیاتی انجام می شود .

سازمان ٥

یک سازمان تشکیلاتی ٦است که از اطلاعات فناوری اش برای اجرای ماموریت اش استفاده می کند

یک سازمان بنا بر تعریف Mary Johnson و Larry Whitman یک سیستم پیچیده ای از مولفه های فرهنگی ، فرآیندی و تکنولوژی است که برای رسیدن به اهداف سازمانی رهبری می شود سازمان می تواند یک سازمان معمولی یا سازمانی متشکل از چندین سازمان دیگر باشد . 

فهرست مطالب :

عنوان

چکیده :.........................................................................................................٦٣

فصل اول : مفاهیم بنیادین ..................................................................................... ٢

معماری ................................................................................................... ٢

معمار ...................................................................................................... ٣

سازمان .................................................................................................... ٤

معماری سازمانی ......................................................................................... ٤

چارچوب معماری سازمانی  .......................................................................... ٨

فصل دوم : چارچوب زکمن .................................................................................. ٩

ارزیابی چارچوبهای معماری سازمانی .............................................................. ١٠

الف ) FEAF ........................................................................................ ١٢

ب ) TEAF .......................................................................................... ١٤

ج ) C4ISR .......................................................................................... ١٦

چارچوب معماری سازمانی زکمن ..................................................................... ١٨

دیدگاههای چارچوب زکمن (سطرها) ............................................................. ٢٠

جنبه ها یا تجریدهای ساختار زکمن (ستونها) .................................................... ٢١

توصیف سلولهای چارچوب زکمن ................................................................. ٢٣

قواعد حاکم بر چارچوب زکمن .................................................................... ٣٠

مزایای اصلی چارچوب زکمن در مقایسه با دیگر چارچوبها ................................... ٣١

چالشهای فراروی چارچوب زکمن ................................................................. ٣٢

مزایا و مشخصات کلی چارچوب زکمن ........................................................... ٣٤

خلاصه .................................................................................................. ٣٥

فصل سوم : آشنایی با ٢.٠ UML.........................................................................36

دیدها .................................................................................................... ٣٨

نگاهی اجمالی به نمودارهای ٢.٠ UML ........................................................ ٣٩

نمودارهای ساختاری ..................................................................................... ٤٢

نمودار کلاس ........................................................................................... ٤٢

واسطها .................................................................................................. ٤٦

نمودارهای بسته ........................................................................................ ٤٦

نمودار شی ء ........................................................................................... ٤٧

ساختارهای ترکیبی .................................................................................... ٤٨

نمودار مولفه ............................................................................................ ٥٥

نمودار استقرار.......................................................................................... ٥٧

نمودارهای رفتاری ........................................................................................ ٥٩

نمودار مورد کاربری ................................................................................... ٥٩

نمودار حالت ماشین ................................................................................... ٦١

نمودار فعالیت .......................................................................................... ٦٣

نمودار تعامل ........................................................................................... ٦٨

نمودار ارتباطات ....................................................................................... ٦٩

نمودار نگاه اجمالی تعامل ............................................................................ ٧٠

نمودار زمان ............................................................................................. ٧٢

فصل چهارم : مفاهیم مدلسازی و انطباق چارچوب زکمن با زبان مدلسازی UML2.0............75

مدل ...................................................................................................... ٧٥

مدلسازی ................................................................................................ ٧٥

مفاهیم مدلسازی معماری سازمانی .................................................................. ٧٦

١- مفاهیم لایه حرفه .................................................................................. ٨١

٢- لایه کاربردی ....................................................................................... ٨٣

٣- مفاهیم لایه تکنولوژی ............................................................................ ٨٥

روشهای مدلسازی و نگاشت آنها به چارچوب زکمن : ......................................... ٩٢

انتقال مدلها ............................................................................................. ٩٥

انطباق چارچوب زکمن با متدولوژی RUP..................................................... ٩٥

بررسی مدلسازی چارچوب زکمن با ٢.٠ UML از نگاه دیدهای چارچوب معماری سازمانی .. ٩٨

بررسی نگاشت سلولی چارچوب زکمن و زبان مدلسازی ٢.٠ UML .....................١٠٢

خلاصه .................................................................................................١٠٦

تعیین محدوده پاسخ ..................................................................................١٠٧

سابقه کار...............................................................................................١٠٧

فصل پنجم نتیجه گیری و کارآینده .......................................................................١٠٩

کارآینده .......................................................................................................١١٠

خروجی کار : .........................................................................................١١٢

مراجع : .......................................................................................................١١٣

کتابها ...................................................................................................١١٣

مقالات .................................................................................................١١٣

صفحات وب ..........................................................................................١١٤

ارائه ها .................................................................................................١١٤

گزارشهای دانشگاهی ................................................................................١١٤ 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮﯾﻦ- ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ؛ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ؛ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ

ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ/ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (CMMI)

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام