پایان نامه جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی پایان نامه جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی

دسته : سمینار کامپیوتر

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 702 KB

تعداد صفحات : 117

بازدیدها : 260

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی

پایان نامه جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی

پایان نامه جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی

مقدمه        

رشد و ترقی اقتصادی یک صنعت بر اساس سه فاکتور اصلی محاسـبه مـی شـود: کیفیـت ، مانـدگاری، و هزینه تولید. ساخت نرم افزارهای باکیفیت و بادوام گران است . بنابراین بایـد بـه نـوعی مـصالحه ای بـین کیفیت ، دوام و هزینه انجام داد. این مصالحه ، اصلی ترین چالش فرا روی صنعت نرم افزار است .

تاریخچه صنعت نرم افزار نشان می دهد اصلی تـرین دغدغـه ایـن صـنعت افـزایش کیفیـت و مانـدگاری نرم افزارها به همراه کاهش هزینه های تولید است . در ادامه مرور بسیار کوتاه بر آنچه در صنعت نرم افـزار رخ داده ، خواهیم داشت و اشاره می کنیم امروزه چه نیازهایی مطرح است و چگونه باید آنها را بـرآورده کنیم .

از محاسبات ماشینی تا محاسبات سازمانی

برنامه نویسهای اولیه که به آنها کدکننده ١ گفته می شد،دستوراتشان را به شکل صفر و یک برای کـامپیوتر بیان می کردند. این الگوی متشکل از صفر و یک متناظر با زبان طبیعی CPU بود که به آن زبـان ماشـین گفته می شد. این روش امروزه بسیار ناکارآمد به نظر می رسد، اما برای برخی از کاربردهـای خـاص کـه در آنها سرعت محاسبه از اهمیت بالایی برخوردار است ، اجتناب ناپـذیر اسـت . همچنـین ایـن روش بـه برنامه نویسان اجازه می دهد از حافظه به بهترین شکل استفاده کنند. با این حال ، چنـین روشـی بـه دلیـل هزینه بسیار بالای آن در تولید نرم افزار غیر عملی است .

بخش هایی از این پایان نامه بدین شرح است:

١ معرفیMDA ....................................................................................................................٣٢

٣-٢-٢ مفاهیم پایه ای.....................................................................................................................٣٣

٣-٣  چگونهMDA به کار گرفته می شود؟ ......................................................................................٣٨

٣-٣-١ تهیه مدلهایCIM .............................................................................................................٣٨

٣-٣-٢ ایجاد مدلهایPIM............................................................................................................39

٣-٣-٣ تهیه مدل سکو ...................................................................................................................٣٩

٣-٣-٤ نگاشت (Mapping)..........................................................................................................39

٣-٣-٤-١ نگاشتهای نوع مدل (Model Type Mappings).....................................................40

٣-٣-٤-٢ نگاشتهای نمونه مدل (Model Instance Mappings)............................................40

٣-٣-٤-٣ نگاشتهای ترکیبی نوع و نمونه ..................................................................................٤١

٣-٣-٤-٤ مدلهای علامت گذاری شده (Marking Models)..................................................41

٣-٣-٤-٥ الگوها (Templates)................................................................................................42

٣-٣-٤-٦ زبان نگاشت (Mapping Language) .....................................................................٤٢

٣-٣-٥ علامت گذاری یک مدل ....................................................................................................٤٢

٣-٣-٦ تغییر شکل (Transformation) ........................................................................................٤٣

٣-٣-٧ تغییر شکل مستقیم به کد...................................................................................................٤٤

٣-٣-٨ سابقه تغییر شکل (Record of Transformation)...........................................................44

٣-٣-٩ تهیهPSM..........................................................................................................................44

فصل چهارم : MDA و معماری سازمانی

٤-١  مقدمه .......................................................................................................................................٤٧

٤-٢  رده بندی پایه ای مدلها...............................................................................................................٤٩

٤-٣  توسعه تدریجی ........................................................................................................................٥٢

٤-٤  چگونه مدلها با یکدیگر متحد می شوند؟.................................................................................٥٢

٤-٥  نقشهای فرآیندMDA..............................................................................................................54

٤-٦  تولید مدلهای مختلف سازمانی در سطوح مختلف تجرید .......................................................٥٨ 

٤-٦-١ مدلهای کاری.....................................................................................................................٥٨

٤-٦-٢ مدلهای نیازمندیها ..............................................................................................................٦٠

٤-٦-٣ مدلهای مستقل از سکو (PIMs)........................................................................................62

٤-٦-٤ مدلهای خاص سکو (PSMs) ...........................................................................................٦٤

٤-٦-٥ مدلهای فیزیکی و خودکارسازی استقرار...........................................................................٦٤

٤-٧  ردیابی بین سطوح مختلف تجرید ...........................................................................................٦٦

٤-٨  هماهنگی بین مدلهادر سطوح مختلف تجرید ........................................................................٦٧

٤-٨-١ روش مهندسی پیشرو (Forward Engineering).............................................................68

٤-٨-٢ روش مهندسی دوطرفه جزیی (Partial Round-Trip Engineering).............................69

٤-٨-٣ روش مهندسی دوطرفه کامل (Full Round-Trip Engineering)...................................70

٤-٨-٤ روش مهندسی دو طرفه و قیدهای معماری ......................................................................٧١

٤-٩  لایه های مختلف در معماری سازمانی ......................................................................................٧٢

٤-١٠ هماهنگی بین لایه ایدر معماری سازمانی ...............................................................................٧٥ 

فصل پنچم : نتیچه گیری

٥-١  مروری بر این گزارش ..............................................................................................................٨٢

٥-٢  نتایج حاصل .............................................................................................................................٨٤

٥-٣  تعریف یک مساله برای کارهای آتی ........................................................................................٨٦

٥-٤  پیشنهادی برای حل مساله ........................................................................................................٨٩

مراجع و منابع ........................................................................................................................................٩٢

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه نگاه هستان شناسانه بر معماری نرم افزار

پایان نامه همگام سازی خودكار مدل ها در معماری مدل رانه

پایان نامه روشهای ارزیابی معماری نرم افزار

پایان نامه کارتهای CRC در معماری نرم افزار

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام