پایان نامه بررسی سازمان بین‌المللی كار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان پایان نامه بررسی سازمان بین‌المللی كار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان

دسته : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 212 KB

تعداد صفحات : 190

بازدیدها : 196

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 12000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی سازمان بین‌المللی كار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان

پایان نامه بررسی سازمان بین‌المللی كار دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان در 190 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی سازمان بین‌المللی كار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان در 190 صفحه ورد قابل ویرایش 

فهرست مطالب                                                                                            صفحه

- مقدمه...................................................................................................................... 1

- فصل 1- اشتغال جوانان: ظرفیت‌های بالقوه و چالش‌ها......................................... 3

1. 1. مرور كلی بر روند‌های بازار كار جوانان................................................ 4

2. 1. ظرفیت بالقوه عظیم و هزینه‌های خیلی زیاد: نیاز برای اقدام................... 9

1. 2. 1. هزینه‌های غفلت از اشتغال جوانان...................................... 9

2. 2. 1. مزایای سرمایه گذاری بر روی جوانان............................... 11

3. 1. چرا جوانان از بازار كار محروم هستند؟ مرور كلی واقعیت‌ها............ 13

1.3.1. تقاضای متراكم و رشد اقتصادی........................................... 14

1.3.2. اندازه جوانان مرتبط، حداقل مزدها و حمایت شغلی............... 15

1.3.3. تاثیرات دوره‌های كسب و كار................................................ 15

1.3.4. موضوعات قابلیت اشتغال پذیری............................................ 16

4. 1. ایجاد مشاغل دارای كیفیت.................................................................... 17

1.4.1. تضمین كیفیت مشاركین......................................................... 20

1.5. توانا كردن قابلیت اشتغال پذیری............................................................ 28

1.6. آسیب پذیری: چرا بعضی از جوانان در مقایسه با دیگران در بازار كار محروم تر هستند؟ تأثیر تبعیض و محرومیت................................................................................................................ 39

1.7. صدای جوانان و نمایندگی آنان: نقش سازمانهای كارگری و كارفرمایی        54

1.8. خلاصه: موضوعات اساسی.................................................................. 56

فصل 2- ایجاد مسیر برای كار شایسته جهت جوانان: ابداعات ملی............. 59

2.1. ایجاد مشاغل دارای كیفیت برای جوانان............................................... 59

2.1.1. دستاورد یكپارچه، مرتبط و جامع..................................................... 60

2.1.2. ابداعات خط مشی اقتصاد كلان......................................................... 67

2.1.3. خط مشی‌های بخشی.......................................................................... 70

2.1.4. توانمندسازی محیط قانونمند............................................................. 77

2.1.5. ابداعات در سطح كوچك.................................................................... 82

فهرست مطالب                                                                                            صفحه

2.2. افزایش دادن اشتغال پذیری جوانان.................................................................. 88

2.2.1. آموزش یكپارچه، تجربه كار و خدمات بازار كار............................... 88

2.2.2. تحصیل و آموزش فنی........................................................................ 95

2.2.3. اطلاعات و خدمات بازار كار............................................................ 103

2.3. خلاصه مطالب: درسهای اساسی.................................................................... 105

فصل 3-ILO ساختن راههایی برای كار شایسته جهت جوانان............................. 108

          3.1. شبكه اشتغال جوانان:دادن یك شانس واقعی به جوانان دركار شایسته         109

3.2. توسعه راهبردهای اشتغال جوانان از طریق دستور كار شایسته....... 116

3.2.1. استانداردهای بین المللی كار و اشتغال جوانان................................ 116

3.2.2. گسترش دانش محوری برای اشتغال جوانان.................................. 122

3.2.3. دفاع سازمان بین المللی كار (ILO) از اشتغال جوانان................... 127

3.2.4. اشتغال جوانان: خدمات ILO برای موسسین................................. 132

3.3. ایجاد مشاغل دارای كیفیت – چشم انداز ILO............................................... 137

3.3.1. خط مشی‌های اقتصاد كلان مبتنی بر مركزیت اشتغال..................... 138

3.3.2. خط مشی‌های توسعه بخشهای اقتصادی......................................... 140

3.3.3. مقررات بازار كار............................................................................. 141

3.3.4. خط مشی‌های فعال بازار كار........................................................... 143

3.4. ترقی دادن قابلیت اشتغال پذیری جوانان: چشم انداز ILO............................ 151

3.4.1. تحصیلات و آموزش فنی.................................................................... 151

        3.4.2. برنامه‌های فعال آموزش بازار كار، قابلیت اشتغال‌پذیری را ترقی
می‌دهند.................................................................................................................... 161

       3.4.3. مبارزه بر علیه تبعیض و محرومیت‌ها از طریق ابداعات هدفمند........ 167

3.5. خلاصه: پیام‌های اساسی................................................................................ 172

فصل 4- اشاره به راه پیش روی........................................................................... 175

        4.1. موضوعاتی برای بحث.......................................................................... 176

 

فهرست مربع مستطیل‌ها                                                                                                   صفحه

فصل 1.................................................................................................................... 3

1. 1. تعریف جوان.................................................................................................. 3

2. 1. كم رنگ شدن مشروعیت سیاسی و امنیت فیزیكی در كنیا............................ 10

3. 1. استانداردهای بین المللی كار و ایجاد اشتغال................................................ 17

4. 1. قطعنامه‌ مربوط به كار شایسته در بخش اقتصاد غیر رسمی....................... 27

5. 1. استانداردهای بین المللی كار و قابلیت اشتغال............................................... 28

6. 1. بیماری ایدز (HIV) و فرایند‌های آموزشی.................................................... 34

7. 1. توسعه كار آفرینی: سازمان‌های كار فرمایان در مكزیك.............................. 53

8. 1. اختصاص دادن خط مشی ها برای جوانان: سازمان كاركنان در اسپانیا..... 53

فصل 2.................................................................................................................... 59

2.1. PRSP: مشاوره و نمایندگی جوانان.............................................................. 66

2.2. مسافرت و توریسم: ظرفیت بالقوه‌ای برای جوانان........................................ 72

2.3. تصویب مقاوله نامه‌های مربوط به اشتغال جوانان........................................ 78

2.4. قانون درباره آموزش فنی جوانان و به كار گماری جوانان در بازار كار..... 79

2.5. ارتقای ایجاد اشتغال و توسعه مهارت ها برای جوانان محروم..................... 85

2.6. ایجاد راهبردها برای اشتغال جوانان در شهرهای آفریقایی: توصیه نامه‌ها.. 90

2.7. تحت پوشش درآوردن جوانان محروم........................................................... 100

2.8. خدمات همه جانبه بازار كار........................................................................... 105

فصل 3.................................................................................................................... 108

3.1. شبكه اشتغال جوانان (YEN): طرح‌ اقدام ملی برای اشتغال جوانان............. 108

3.2. قطعنامه‌های اخیر مربوط به اشتغال جوانان.................................................. 110

3.3. جوانان و اصول بنیادین و حقوق كار............................................................. 112

3.4. دستور كار اشتغال جهانی: ارتقای اشتغال، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی         114

3.5. استانداردهای بین المللی كار: ارتقای اشتغال................................................. 118

فهرست مربع مستطیل‌ها                                                                                                   صفحه

3.6. استانداردهای بین المللی كار: حمایت از كاركنان جوان................................. 119

3.7. ابزارهای ILO: شرایط كار............................................................................ 121

3.8. ابزارهای ILO: جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل..................................................... 123

3.9. سازمان ILO: نماگرهای در حال توسعه....................................................... 124

3.10. گردهمایی‌های سه جانبه: پیشرفت دستور كار اشتغال جوانان.................... 128

3.11. نتایج و توصیه‌های درباره اشتغال جوانان حاصل از گردهمایی اخیر سه جانبه ILO         130

3.12. گفتگوی اجتماعی برای اشتغال جوانان......................................................... 131

3.13. ابزارهای ILO: توصیه‌های خط مشی گذاری مربوط به اشتغال جوانان.... 133

3.14. ایجاد تفاوت در سریلانكا.............................................................................. 134

 3.15. ابزارهای ILO: فرصتهای اشتغال برابر از طریق قانون گذاری................ 142

3.16. ابزارهای ILO: توسعه اشتغال كاربر.......................................................... 144

3.17. ابزارهای ILO: توسعه بنگاه‌های اقتصادی و توسعه كار آفرینی................ 148

3.18. ابزارهای ILO: امور مالی اجتماعی............................................................. 150

3.19. ابزارهای ILO: ابداعات در توسعه منابع انسانی......................................... 153

3.20. كارآموزی سنتی برای افراد معلول.............................................................. 157

3.21. كارآموزی سنتی: نقاط قوت و ضعف.......................................................... 158

3.22. ابزارهای ILO: آموزش فنی مبتنی بر اجتماع.............................................. 162

3.23. پروژه‌های آموزش فنی برای توانمند سازی اقتصاد روستایی (TREE).... 163

3.24. ابزارهای ILO: خدمات بازار كار................................................................ 166

3.25. اشتغال جوانان و گنجایش اجتماعی در كوزوو (KOSOVO).................... 168

3.26. CINTERFOR: مشاهده اقدام خوب درباره آموزش فنی......................... 170

 

 

مقدمه

1- سازمان بین المللی كار (ILO) نقش رهبری كننده بین المللی را در اشتغال جمعیت جوان در چهارچوب شبكه اشتغال جوانان دبیر كلی سازمان ملل متحد و قطعنامه هیئت كل سازمان ملل متحد دربارة «ارتقای اشتغال جوانان» ایفا می كند. هم چنین این موضوع به اهداف توسعه هزار ساله سازمان ملل متحد بخصوص هدف هشتم واگذار گردید كه توسعه و اجرای راهبردهای كار شایسته و مولد را برای جوانان به عنوان یك هدف در همكاری با كشورهای در حال توسعه، مد نظر قرار می دهد. این مسئولیت‌ها، انعكاسی از توافق پایدار مشاركین ILO و سازماندهی جهت ارتقای كار شایسته برای تمامی مردان و زنان جوان می باشد.

2-   در نوامبر سال 2003، هیئت دولتی ILO، اشتغال جوانان را به عنوان یك موضوع برای بحث عمومی در كنفرانس بین المللی كار در ژوئن 2005 تعیین كرد. در تدارك برای بحث عمومی، هیئت دولت، اجرای یك گردهمایی سه جانبه درباره اشتغال جوانان را به اثبات رساند یعنی: راه پیش رو در اكتبر 2004. موضوع اصلی این مباحثه عبارت از بررسی خط مشی های ملی و برنامه‌های مبتنی بر تشویق ایجاد مشاغل دارای كیفیت برای مردان و زنان جوان و تعیین زمینه‌های اولیه توافق درباره ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مساله بود، به عبارت دیگر «اقدام به تهیه چارچوبی برای مباحثات كامل تر درباره این مساله در كنفرانس بین المللی كار در ژوئن 2005 بود، جائیكه نتایج جامع تری تصمیم گیری خواهند شد».[1]

3- گزارش این كنفرانس، جوانان: مسیرهائی برای كار شایسته، با یك بررسی كلی از اشتغال جوانان و عوامل اجتماعی – اقتصادی شروع می شود كه به جمعیت جوان در كسب كار شایسته كمك می كند و پشت سر آنهاست. این گزارش ابداعات در سطح ملی را مورد بحث قرار می دهد، درسهای كلیدی در تنظیم خط مشی ها و برنامه های موفق را تعیین می‌كند. این گزارش هم چنین حمایت ILO را از مشاركت كنندگان در ارتقای كار شایسته. برای جمعیت جوان نشان داده و دستاوردها و ابزارهایی كه برای مشاركت كنندگان مفید بوده و یا می توانند مفید واقع شوند را روشن می كند.

4- مجموعه مستندات این كنفرانس شامل اقلامی است كه می توانند منابع با ارزشی باشند یعنی نتایج گرد همایی اكتبر 2004 و گزارش ILO درباره روند اشتغال جهانی برای جوانان، سال 2004.

 

فصل اول

اشتغال جوانان: ظرفیت بالقوه و چالش‌ها

1- چالش اشتغال جوانان تا زمانیكه توسط شرایط كلی اشتغال احاطه شده باشد، ابعاد خاص خودش را دارد كه نیازمند عكس العملهای ویژه‌ای می‌باشد. در كشورهای در حال توسعه، حداكثر نمودن ظرفیت های كاركنان جوان، موضوع اساسی و مركزی در ارتقای رشد كاهش فقر و توسعه می باشد. در هر دو كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تعدادی از عامل‌های اقتصادی و اجتماعی در انتقال به دوره كار بزرگسالان تاثیر می گذارند كه این عوامل شامل تبعیض ها و محرومیت های اجتماعی و هم چنین روندهای دوره‌ای و ساختاری در اقتصاد می باشد. تاثیر نامتعادل جهانی شدن اقتصاد یك توجه جهانی برای اشتغال جوانان است. (مربع مستطیل 1/1 را درباره تغییر یافتن تعاریف جوان نگاه كنید).

مربع مستطیل 1/1

تعریف جوان

كشورها در تعریف جوان و نوجوان به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر دارند كه از سن 7 سالگی آغاز شده و تا سن 39 سالگی تغییر می كند. بطور مثال در كشور اوگاندا، جوان به شخص 12 تا 30 ساله اطلاق می شود در حالیكه در كشورهای نیجریه و بنگلادش، این سن بین 18 و 35 سال می باشد. بطور كلی1، جوان به عنوان مرحله‌ای در دوره زندگی قبل از اینكه دوره بزرگسالی شروع شود، تعریف شده است كه توسط عواملی از قبیل متوسط سنی كه در آن، جمعیت جوان، تعلیم و تربیت و آموزش فنی اولیه را تمام می كنند و متوسط سنی كه در آن انتظار می رود نقش بزرگسالان را در اجتماع ایفا كنند. وضعیت قانونی «جوان» در یك كشور به دلایلی از قبیل ازدواج، حق رای، حقوق كشوری، جرایم جنایی، واجد شرایط بودن برای خدمت سربازی یا توافق برای خدمات پزشكی می تواند تغییر كند. به لحاظ اینكه این ویژگیها از یك كشور به كشور دیگر تفاوت دارند و بین كشورها تغییر می كنند، نیازمند لحاظ شدن در بررسی خط مشی‌های ویژه در مورد جوانان می‎باشد.2

این گزارش، تعریف كلی تر و گسترده از جوانانی كه قبل از مرحله وارد شدن به حیات بزرگسالی هستند را به دست می‎دهد. آمار اظهار شده در این گزارش منعكس كننده تعریف یكسان شده سازمان ملل متحد از جوان به عنوان سن بین 15 الی 24 سال می‎باشد.3

1- ILO: گردهمایی درباره «جهانی شدن و آینده جوانان در آسیا» توكیو،ژاپن، 2003 دسامبر 2004 گزارش كشوری بنگلادش، صفحه 4-    Forth coming on the public access  در   www.ilo.org/youth

2- كازانوا:                                                local development, productive networks and training

3-                             UN: Statistical charts and indicators on the situation of youth 1970-1990

 

1.1.         بررسی روندهای بازار كار جوانان

6. یك نگاه دقیق در مشاركت مردان و زنان جوان در بازار كار از لحاظ جنبه‌های متفاوت قضیه، در ذیل به منظور ایجاد مرحله‌ای برای بحث درباره مشكلات اساسی ارایه می‌شود[1].

اشتغال

      §        در سطح جهانی، كمتر از نصف جوانان موجود برای كار، در سال 2004 شغل داشتند.

   §    بسیاری از جمعیت جوان در وضعیت اشتغال ناقص به عنوان مزد و حقوق بگیران پاره وقت غیر داوطلبانه به سر می برند یا كاركنان موقت (كوتاه مدت) یا در كاری با بهره وری ناكافی هستند.[2]

كیفیت كار

   §    اكثریت گسترده‌ای از جوانان جهان در بخش غیر رسمی كار می كنند. در آفریقا، 93 درصد از مشاغل جدید و در آمریكای لاتین، تقریباً تمامی مشاغل جدیداً ایجاد شده (برای وارد شوندگان جوان به بازار كار) در بخش غیر رسمی هستند. كاركنان جوان بخش غیر رسمی، ساعتهای طولانی با دستمزدهای كم، تحت شرایط بدو ناپایدار، بدون دسترسی به حمایت های اجتماعی، آزادی انجمن‌ها و مذاكرات دستجمعی، كار می كنند.

   §    بنابر یك برآورد، حدود 59 میلیون جوان در سنین 15 الی 18 سال در شكلهای كار خطرناك در حیطه جهانی هستند[3].

اشاره به راه پیش روی

281- اختلاف بین چالش اشتغال جوانان و چالش عمومی اشتغال به جوانان كمك می كند  كه از حق كمك به شروع استفاده كنند تا تضمینی باشد برای اینكه آنها راه كار شایسته را دنبال كنند. مدت زمانی طولانی برای رسیدن به این مسیر طول می كشد یا چنانچه مسیری وجود نداشته باشد، چالش مذكور دشوارتر می شود.

282-بنابراین خط مشی برای جوانان باید بر آنچه كه حمایت از زنان و مردان جوان را در یك گذر موفقیت آمیز از كودكی و تحصیلات بزرگسالی و كار را فراهم می آورد، تمركز یابد.

بر این منوال، اولین قدم عبارت از یك تحصیلات مستحكم می باشد كه با فرصت های واقعی برای مشاغل شایسته همراه است . نیاز است كه دامنه ای از خط مشی ها با تمركز بر جوانان جستجو شود و با توسعه ساختار اداری مناسب و شرایط مناسب برای اشتغال جوانان تركیب شود كه این تمركز را ابقا نماید و به ما اجازه دهد كه به طور موفقیت آمیزی به چالش هجوم ببریم.

283-كشورهای پیرامون دنیا در جستجوی ارتقای فرصت ها برای مشاغل شایسته برای شهروندان جوانشان می باشند و تشخیص می دهند كه ایجاد مسیرهایی برای كار شایسته برای مردان و زنان جوان هر كس را بهره مند می سازد، افراد، خانواده ها، اجتماعات و جامعه: دولت ها و شركای اجتماعی و هم چنین سازمان های داخلی دولت، آژانس های اجتماعی وطنی و سازمان های بین المللی درباره تداوم بیكاری جوانان دو برابر بیشتر از نرخ بیكاری بزرگسالان علاقمند هستند و این واقعیت كه وقتی جوانان در اشتغال هستند اغلب در پایین تر از شرایط مناسب، در بخش غیر رسمی اقتصاد، یا در مشاغل ناایمن در بخش اقتصاد رسمی كار می‌كنند. اهمیت اقدامات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، سوخت رسان این توجه است و با این احتمال شدیدتر می شود كه چنانچه كاری انجام نشده است وضعیت جاری ادامه خواهد داشت، یا بدتر خواهد شد، با توجه به اینكه نیروی كار جوان به رشد خود در كشورهای در حال توسعه در آینده قابل پیش بینی ادامه خواهد داد و اینكه بیكاری جوانان حتی در كشورهایی كه تعداد جوانان مرتبط كاهش یافته است، در سطح بالایی باقی خواهد ماند.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

تحقیق سازه های شخص القایی صدا و سیمای ایران بر مخاطبان

مقاله کارشناسی با موضوع سیستم شبکه شهری

تحقیق تاثیر تقسیم سود تعدیل شده تغییرات قیمت ها بر نقدینگی شرکتها

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ساختار سیاسی در روزنامه های کیهان و سلام

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام