پایان نامه بررسی و ارائه مدل مناسب براى اولویت بندى احداث راههاى كنارگذر شهرها

پایان نامه بررسی و ارائه مدل مناسب براى اولویت بندى احداث راههاى كنارگذر شهرها
رشته تحصیلی : عمران

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 108

حجم فایل (به کیلوبایت) : 2542

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 9000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه بررسی و ارائه مدل مناسب براى اولویت بندى احداث راههاى كنارگذر شهرها

مقدمه 

شهرها عمدتا در دورانی قبل از اختراع وسایل نقلیه موتوری بوجود آمده اند .دسترسی جاده های اصـلی(شوسه) و سراسری به آنها در اكثر مواقع و گذر این راهها از میان شهرها امری طبیعی و حتی ضروری بودهاست. شهرها علاوه بر محل زندگی ، محل  داد و ستد و توزیع كالا نیز بوده اند و از این لحاظ اماكنی جاذببرای حمل و نقل عبوری و اطراق و تجدید تداركات برای ادامه سفر بوده اند. امروزه با وجود توسعه وسـایلنقلیه موتوری سریع و امكانات فوق العاده ای كه در امر حمل و نقل و تكنولوژی آن پدید آمده است، برنامـهریزی و انتخاب مسیر برای مكانهای توسعه یافته و مراكز فعالیتهای تولیدی و خدماتی و جمعیتی در شهرهاو سطح سرویسی كه ارائه می دهند از نكات حساس و تعیین كننده ای بشمار می رود. 

شبكه راهها با نقاط مسكونی آن ارتباط تنگاتنگی دارند. شبكه راهها از یك سو ارتبـاط شـهرها و مراكـزمهم جمعیتی را با یكدیگر بر قرار می كند و از سوی دیگر وجـود شـبكه ارتبـاطی در شـكل گیـری مراكـزجمعیتی، توسعه و گسترش آنها نقش موثری دارد ، شهرها و مراكز جمعیتـی حاشـیه جـاده نیـز در تـامینخدمات مورد نیاز مسافران ، رانندگان و وسایل نقلیله از اهمیت زیادی بر خوردارند.   

فاكتورهاى عوارض اقتصادى در سیاست ساخت راههاى كنار گذر 

اثرات اقتصادى ساخت كنار گذر ملاحظه شد. این تحقیق پیشنهادات سیاسى زیر را توصیه مى كند: 

الف- با توجه به اینكه اثرات دراز مدت ممكن است بین كنار گذرهاى مختلف متفاوت باشد، هم اكنون امكان پیش بینى این اثرات متفاوت به یك روش معقول وجود ندارد. بخاطر اینكه اثرات دراز مدت مثبت از منفى بیشتر است، مى توان معقولانه از آن اثرات منفى چشم پوشى كرد. 

 ب- به دلیل مشابهى معقولانه است كه از كلیه اثرات كوتاه مدت كنار گذر نیز چشم پوشى كرد.  

مطالعات انجام شده توسط اداره حمل و نقل ایالات میسوری 1 آمریكا سال 1997[12]  این مطالعات اثرات كنار گذر بر اجتماعات را بررسى مى كند كه نتایج آن به شرح زیر است: 

™میزان تأثیر كنار گذرها بر شهرها بستگى به پارامترهایى مثل اندازه و موقعیت جغرافیایى شهر، مبدأ و مقصد وسایل نقلیه مكان تقاطعها و مكان كنار گذر دارد.  

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكیده.................................................................................................................................الف
مقدمه...................................................................................................................................ب
فصل اول: كلیات
-1 تعریف مسئله............................................................................................................... 2 -1
-2-1 هدف از تحقیق............................................................................................................ 3
-3-1 فرضیات پژوهش......................................................................................................... 3
-4-1 روش كار ................................................................................................................. 4
فصل دوم: بررسى متون و سوابق موضوع
-1 سوابق مطالعات كنار گذرها در داخل كشور .............................................................. 5 -2
-2 سوابق مطالعات كنار گذرها در خارج از كشور........................................................... 5 -2
-1-2 تحقیقات انجام گرفته توسط اداره حمل و نقل ایالت آیوا آمریكا ..................... 6 -2
-2-2 مطالعات انجام شده توسط اداره حمل و نقل ایالت كانزاس و دانشگاه كانزاس آمریكا -2
6................................................................... ........................................ سال 1996
8... -3-2 مطالعات انجام شده توسط اداره حمل و نقل ایالت میسوری آمریكا سال 1997 -2
-4-2 كمربندى شهر تروندهیم (استرالیا) ................................................................. 10 -2
-5-2 جاده كمربندى پاكینگهام(استرالیا) .................................................................. 10 -2
-6-2 جاده كنار گذر گرینس بورو(استرالیا) ........................................................... 11 -2
-7-2 كنار گذر كریگیبرن(استرالیا) .......................................................................... 12 -2
-8-2 كمربندى جدید لانگ استراتون (انگلستان) ................................................... 14 -2
فصل سوم: تعیین شهرها و عوامل موثر در اولویت بندى
-1 انتخاب شهرهاى مورد مطالعه ............................................................................... 16 -3
-2 تعیین عوامل مؤثر .................................................................................................. 16 -3