بررسی استفاده كنندگان نهایی از پایگاه اطلاعاتی مدلاین (جدول )

بررسی استفاده كنندگان نهایی از پایگاه اطلاعاتی مدلاین (جدول )
رشته تحصیلی : آمار

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 20

حجم فایل (به کیلوبایت) : 17

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 1800 تومان

خرید و دانلود

بررسی استفاده كنندگان نهایی از پایگاه اطلاعاتی مدلاین (جدول )

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش متغیرهایی مانند رشته و مقطع تحصیلی در نتایج كاوش استفاده‎كنندگان نهایی از پایگاه اطلاعاتی مدلاین است. روش پژوهش نیمه تجربی است و جامعة پژوهش, دانشجویان رشته‎های علوم پزشكی هستند كه به عنوان استفاده‎كنندگان نهایی از پایگاه اطلاعاتی مدلاین, موجود در كتابخانة مركزی دانشگاه علوم پزشكی ایران كاوش می‎كنند. نتایج پژوهش نشان می‎دهد كه میانگین ضریب دقت و بازیافت استفاده‎كنندگان نهایی بر حسب رشته تحصیلی تفاوت معنی‎داری ندارد؛ در حالی كه از نظر مقطع تحصیلی، دانشجویان كارشناسی ارشد ضریب دقت پایین‎تری نسبت به دانشجویان دكترای حرفه‎ای و phd دارند. مقایسه میانگین ضریب دقت و بازیافت بر حسب تجربه كاوش نیز نشاندهنده تفاوت معنی‎داری نیست.

روش و جامعة پژوهش

روش این پژوهش, نیمه تجربی است و جامعة پژوهش را دانشجویان رشته‎های علوم پزشكی تشكیل می‎دهند كه به كاوش در پایگاه اطلاعاتی مدلاین, موجود در كتابخانة مركزی دانشگاه علوم پزشكی ایران می‎پردازند. تعداد 32 نفر این دانشجویان از طریق مصاحبه انتخاب شدند. كلیه دانشجویان شركت‎كننده در پژوهش در كلاس‎های آموزش استفاده از مدلاین كه در همان كتابخانه برگزار می‎شود شركت كرده بودند. روش گردآوری اطلاعات به این گونه بود كه پس از كسب اطلاعات لازم از طریق مصاحبه, استفاده‎كنندگان نهایی به كاوش در پایگاه پرداختند و نتایج كاوش از نظر ارتباط عناوین بازیابی شده با موضوع مورد كاوش توسط خود استفاده‎كنندگان نهایی ارزیابی شد و ضریب دقت و بازیافت با استفاده از این ارزیابی محاسبه گردید. میانگین ضریب دقت و بازیافت بر حسب چهار متغیر, یعنی رشته تحصیلی, مقطع تحصیلی, زمان سپری شده از آموزش, و متوسط بسامد جستجو در ماه, محاسبه گردید و تجزیه و تحلیل آماری این میانگین‎ها با استفاده از نرم‎افزار آماری MS TATC انجام شد. آزمون‎های به كار رفته, آنالیز واریانس و آزمون t می‎باشند. لازم به توضیح است كه در پاره‎ای از موارد به دلیل ناهمگن بودن واریانس‎های برخی گروه‎ها, امكان انجام آنالیز واریانس به منظور اطلاع از معنی‎دار بودن یا نبودن تفاوت‎ها وجود نداشت؛