راه حلهای فن آوری ابتدایی برای حداقل رساندن و كنترل‌رهایی از آلودگیها در اثر معادن راه حلهای فن آوری ابتدایی برای حداقل رساندن و كنترل‌رهایی از آلودگیها در اثر معادن

دسته : معدن

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 25 KB

تعداد صفحات : 10

بازدیدها : 223

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 1200 تومان

خرید این فایل

راه حلهای فن آوری ابتدایی برای حداقل رساندن و كنترل‌رهایی از آلودگیها در اثر معادن

راه حلهای فن آوری ابتدایی برای حداقل رساندن و كنترل‌رهایی از آلودگیها در اثر معادن

راه حلهای فن آوری ابتدایی برای حداقل رساندن و كنترل‌رهایی از آلودگیها در اثر معادن

مقدمه:

محلول ساختگی آب معدنی

آزمایشات

گیفت خنی سازی

ثبات در جذب كنندگی مس

بخش آخر

در كشور نروژ راه حلهای فن آوری ابتدایی همیشه برای حداقل رساندن و كنترل‌رهایی از آلودگیها در اثر معادن غیر قابل استعمال سولفید وسیله‌ای ارجح بوده است. این برآورد و ارزیابیها شامل راه حلهای متنوع، رسوبات زیرآب، جبران گذشته و بهره وری از بخش كثیر آبهای طبیعی می باشد. معیار اصلی این قبیل راه حلها، علاوه بر تاثیر كم و هزینه نگهداری، همیشه مورد استفاده بوده. به طبیعی واكنشهای موادشیمیایی زمینی به منظور نزدیك شدن  هرچه بیشتر  به یك وضعیت ثابت شیمیایی رخ می دهند.  به هرحال، پیچیدگی  سیستم معمولاً پیش بینی نتیجه درست از یك راه حل مشخص را مشكل می سازد و باعث تعجب بسیاری خواهد شد. تاكنون بعضی وقتها، ترجیحات بار راه حلهای فن آوری  و مقدماتی جدید اقداماتی انجام می شد كه مجبور به بهبود بخشیدن و رفع عیوب می بود. این برگه توصیف به جد و جهد می كند. مثال خوبی از یك راه حل مبنی بر بهره‌گیری به طور طبیعی از فعل و انفعالات موادشیمیایی زمین در معدن غیر مستعمل kken L در نروژ مركزی كشف شده (كه در فهرست شماره یك مشخص است) جائیكه یك معدن همچون یك “ گیاه درمانی   “   به منظور جابجایی مس از گنداب سطح اسیدی استعمال شده است. همچنین در بخشهای بعدی به تفضیل شرح داده خواهد شد كه تاكنون اقدامات چاره ساز در معدن kken L انجام شده و یك موفقیت بزرگ در نظر گفته شده. به هر حال در طی دوسال اخیر صادرات مس اضافه اتفاق افتاده و پیشرفت آینده نیز نامعلوم است. در برابر اطلاعات صدوراخیر مس ازمعدن kken L ، هیئت مدیرة استخراج معدن نروژیها اقدام به یك تحقیق كرده‌اند، در مورد راه حلهای كم هزینه‌ای كه می تواند به كار گرفته شود كه آیا این موقعیت تا از دست دادن كیفیت طول می‌كشد؟

یك نكتة جالبی وجود دارد كه آن تلقین آب معدنی با آب طبیعی می باشد كه به منظور جابجایی مس از راه خنثی سازی و روچگالش نسبی، تركیبات غیرآلی بوجود می‌آورد. هدف، جابجایی مس محلول بودن هیچ ابزار آهنی می باشد، بنابراین اجتناب از مسائل مربوط به مهار ته نشین كردن مقادیر زیاد مس، رسوب آهن را آلوده می‌كند.

این مسئله بوسیلة واگشایی خیلی كم نیروی آهنی موجب شده است. در یك سیستم آهن در ابتدا همچون نیروی آهنی معرفی شدهی بنابراین حالتی برای آب معدنی شده، بنابراین حالتی برای آب معدنی در kken L می باشد، آن مقدار از اكسیداسیون تركیب آهنیش به طور تصاعدی افزایش خواهد یافت. با افزایش PH  آنهم یكبار PH  از PHA  فراتر می رود. (1970 stumm  و Singer) لذا، اختلاف سطح و فشار (پتانسیل) انتقال چگالش، در مقایسه با رسوب هیدوركسید در حقیقتی قرار می گیرد كه بازدارش در یك پایین تر قابل ملاحظه ای می تواند نایل شده باشد. با وجود تحقیق قبلی (Kliev ، 2001 ، kleiv و Sandvid ، 2002) Foreserite olivine (Sio4 Mg2) مانند یك مادة معدنی پرآیته دیده شده، همچنین آن هم یك عامل خنثی سازی و هم یك عامل رونشین را با شباهت بسیرای برای مس برقرار میكند. در قست 201 بیان می كند كه فقدان كلسیم در Olivene تقریبا سودمند است. بعلاوه، عملكرد مستقل مس رونشستی از مرحلة سیالی كه بنابر چگالی نسبتا زیاد forsterite (یعنی m3 /g  303) مفید خواهد بود را آلوده می كند.بنابر، یك پیامد، این تحقیق توسط هیئت مدیرة استخراج معدن كشور نروژ به منظور ارزیابی امكان یك راه حل مبنی بر Olivne Forstenite شروع شده است. این ورق آزمایشات اولیه و مراكز فعالیت روی پنانسیل شیمیایی را تعریف می كند.

2) دورنما

olivine – عامل رونشست و خنثی كردن

ساختار كریستال (بلور) olivine   (Sio4  Fel2  و mg) متشكل از چهار وجه SioA A به طور منفی، پرت و مكلف می باشد كه یكدیگر را توسط كاتیون (یونهای دارای بار مثبت) حاوی دولانس هم عرض  octahedrally  نگه می دارد. فقدان ارتباط قوی پاوندهای Si – O – Si بین SiO4  مجزای چهاروجهی باعث می‌شود Olivine  سریعتر فرسایش مادة معدنی سیلیكات شود. وارفتگی وزوال Olivine توسط تعدادی از محققان ابه نامهایSanemaasaetal  درسال 1972، luce etal در سال 1972، Lasage ، Blum درسال 1988 ، Herketal در سال 1989، Wogelius، Walther  درسال 1991، 1992) مورد پژوهش واقع شده و یك مروری به ادبیات موجود توسط Jonckbloedt در سال 1988 شده است كسی كه انحلال olivine را درون اسید سولفوریك در درجه حرارتی بالابر بررسی كرد. Jinckbloedt  در تحقیقش از منیزیم فراوان بنابر Alsolivin در نروژ استفاده می كندو بیشترین تحقیقات از بكارگیری olivin های منیزیم طبیعی یا Forsterite مصونوعی انجام شده اند. واكنش مكانیسم در اكثر این تحققات نشان می دهد ك عملكرد تساوی زیر می تواند گویا باشد.

Mg 2 SiO A + AH+  → 2 Mg2 + Si (oH) A

طی حل در اسید، یونهای Mg2+  توسط یونهای هیدروژن، منومرهای Si (oH)A  قابل انعطاف و یونهای Mg2+  در محلول جایگزین می شوند. این واكنش در یك  كاهش بسیار خاصیت اسیدی نتیجه می دهد. اكثر پژوهشگران یك وضع كنایی تقریبا 505 برای یون هیدروژن گزارش داده اند. یعنی لگاریتم میزان افزایش متناسب با PH 505 2001 و Rimstidt و Rosso  می باشد. وابستگی شدید PH  اینگونه معنی می دهد كه Forsterite از وجود یك ماده معدنی كمابیش به یك اده معدنی زود فرسوده درون یك ردیف PH نسبتا محدود می آید. استفاده از حداكثر ظرفیت olivine به منظور سولفوریك خنثی توسط محققین متعددی توصیف شده به نامهای Schuiling  از سال 1986 تا 1998، Jonckbloete در سال 1998 ، Kleivetal در سال2001، Herbert و morales در سال 2001، Thorhill و Kleiv در سال (2002) به واسطة حل پذیری بسار بالای سولفات منیزیم، كاربرد olivin به مدنند یك عامل خنثی و یابی طرف درون رسوبات حجیم سولفات نتیجه نخواهد داد.

بهرحال این میتواند معضل باشد زمانیكه مصرف كربنات كلسیم مانند یونهای كلسیم از تلقیق مواد معدنی با یونهای سولفات به منظور تركیب سنگ گچ فروشویی می كند (فروشویی یعنی عملی برای جدا كردن مواد معدنی).

به منظور تركیب سنگ گچ فروشویی می كند (فروشویی یعنی عملی برای جدا كردن مواد معدنی).

Kliev در سال 2001 نشان داد كه olivine  Forsterite یك رونشست مس از نوع خوب است و روچگالش مناسب ترین حوزة درونی طبیعت است (یعنی Chemisorption) همینطور برای اكثر سیستمهای شامل یونهای فلزی دارای دووالانس در حضور یك سطح سیلیكات، گرایش مس به رونشین شدن به olivine با افزایش PH افزوده خواهد شد.

در تحقیق سابق كاربرد غلظت مس و بخشهای محلول / جامد شبیه به توضیحاتی است كه در این ورق آمده است.

محققینی چون Kleiv و Sandvik در سال 2002 پی بردند كه در چگالش اطراف PH4  حائز اهمیت می باشد و در سراسر PH 6  به 100 درصد رسید.

202 معدن kken L

معدن kkex  L  از كار افتاده در نروژ مركزی تقریبا 50 كیلومتری  جنوب غربی تروندهمی كه در تصویر شماره یك نمایان است باشد. نهشت و رسوب معدن
kken L ، در اصل شامل 30 میلیون تن سنگ عدن با پیویت (سولفید آهن F 2­ S 2  ) ، چالكوپیریت و اسفالریت مانند تركیبات عمدة سنگ معدن می باشد. رسون معدن kken L بزرگترین رسوب پرحجم سولفیدی است كه تا به حال درنروژ یافت شده.

استخراج معدن kken  L  در سال 1654 آغاز شده زمانیكه قطعات سنگ معدن (كانه) برای وسعت مس بهره برداری می شد. اواخر،ؤ هم پیریت و هم روی (فلز سفید مایل به آبی) فرآورده های ارزشمند و گرانبهای شدند.

از سال 1974 چگالشهای مس و روی توسط فرایند گزینش تولید شدند.

در اواخر هفتاد سال 1970 سنگ معدن در قسمت شرقی معدن ذخیره می شد و نیز معدن و النبرگ معرفی می شده كه سنگ عدن بیشتر یا كمتری مصرف شده است. تولید در قسمت غربی معدن، كه معدن آستروپ نامیده می‌شود تا سال 1987 ادادمه داشت تا هنگامیكه عملكردهای استخراج نفت سرانجا به انتها رسید.

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

معادن مس و آثار تخریبی آن بر محیط زیست

روشهای موجود فرآوری "كانی آلونیت" در گذشته و حال

مراحل مختلف آزمایش خاك

مکانیزم شکست در اثر انفجار

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام