پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

دسته : حقوق

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 51 KB

تعداد صفحات : 93

بازدیدها : 219

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 9500 تومان

خرید این فایل

پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

فهرست

عنوان  : پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد                                                   صفحه

مقدمه......................................................................................................................... 1

بخش اول) كلیات.......................................................................................................... 3

       فصل اول) قواعد عمومی .......................................................................................... 4

                 گفتار اول) تعریف خسارت .............................................................................. 4

                 گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد.................................................. 5

       فصل دوم) ماهیت مسوولیت .......................................................................................... 6

                  گفتار اول) مفهوم مسوولیت ......................................................................... 6

                         مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت .................... 6

                         مبحث دوم) اقسام مسوولیت ............................................................ 7

                                 بند اول) مسوولیت اخلاقی ................................................... 7

                                 بند دوم) مسوولیت حقوقی .................................................. 7

                 گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی ...................................... 13

                          مبحث اول) منابع فقهی .................................................................... 13

                                   بند اول) قاعدة اتلاف ........................................................... 14

                                   بند دوم) قاعدة‌ تسبیب......................................................... 14

                                   بند سوم) قاعدة ضمان ید ................................................. 15

                         مبحث دوم) مبانی نظری ................................................................... 16

                             بند اول) نظریه تقصیر ................................................................... 16

                             بند دوم)  نظریه خطر ................................................................... 17

بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن ................................................... 19

       فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد ............................................... 20

               گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین ....................... 20

               گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین .................................................................... 21

               گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد....................................................... 23

      فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی .......................................................... 24

               گفتار اول) عهد شكنی و مفهوم آن ............................................................... 25

                       مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شكنی............................ 27

                       مبحث دوم) اقسام عهد شكنی ............................................................ 29

                گفتار دوم) تقصیر قراردادی ............................................................................. 36

                       مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر .................................................. 36

                       مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن.................................................. 39

                               بند اول) لزوم تقصیر..................................................................... 39

                               بند دوم) اقسام تقصیر ................................................................ 40  

                       مبحث سوم) اثبات تقصیر ..................................................................... 42

                 گفتار سوم) ضرر ............................................................................... 43

                      مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن ......................................... 43

                      مبحث دوم) اقسام ضرر ......................................................................... 45

                      مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه .............................................. 50

                              بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر......................................... 50

                               بند دوم) مستقیم بودن ضرر .................................................. 52

                               بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد. ........................ 54

         فصل سوم) دعوی جبران خسارت  .......................................................................... 55

بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت ............................................................... 58

          فصل اول) قوة قاهره ........................................................................................... 60

                   گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره......................................................................... 60

                   گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره ...................................................................... 61

                           مبحث اول) وصف خارجی بودن.................................................. 62

                           مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری ......................................... 63

                           مبحث سوم) ممكن نبودن پیش‌بینی ....................................... 64

          فصل دوم) اقدام متعهد له .................................................................................... 66

         فصل سوم) دخالت شخص ثالث ............................................................................... 67

         فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد ................................................................. 68

بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت...................................................................... 72

           فصل اول) قراردادهایی كه راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است75    

                    گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت .......................... 75

                    گفتار دوم) قرار دادهای راجع به كاهش مسوولیت ........................ 76

                    گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها ................................................ 78

          فصل دوم) قراردادهایی كه ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است 79

                    گفتار اول) مفهوم وجه التزام .................................................................... 79

                    گفتار دوم) احكام وجه التزام .................................................................... 81

نتیجه گیری.......................................................................................................... 85  

فهرست منابع و مأخذ.............................................................................................. 87  

چكیده

خساراتی كه بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوة جبران آنها  به طرق مختلفی می‌باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است.

این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن كلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده كه این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد بیان گردیده، فصل دوم به بررسی و بیان شرایط تحقق مسوولیت قراردادی پرداخته و فصل سوم آن دعوی جبران خسارت را بیان كرده است.

بخش سوم اسباب معافیت از پرداخت خسارت را بیان كرده و در چهار فصل اسباب و ویژگیهایی كه به سبب آن‌ها متعهد از پرداخت خسارت معاف می‌گردد را امور بررسی قرار داده است و نهایتاً در بخش چهارم یكسری قرادادهایی را كه دربارة مسوولیت می‌توان منعقد كرد را، بررسی كرده است.

....

مقدمه

بی شك یكی از مهمترین مسائلی كه در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اكیداً بر وفای به عهد نموده است كه خود نوعی راستگویی است تا جائیكه یكی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شكنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممكن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی كه در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یكی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یكسری كارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد كه جبران خسارت ناشی از این نقض یكی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق كه تا سر حد امكان سعی در كامل بودن آن بوده ولی بی‌شك كامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور كلی در چهار بخش آمده است، بخش اول كلیات می‌باشد كه در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم كه راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینكه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران كند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق كنند به شرط اینكه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق كنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

فصل دوم ) قراردادهایی كه ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است:

این گونه قراردادها و شروط، بطور مستقیم در اصل حق طلبكار تصرف نمی كند و هدف آنها ارزیابی میزان خسارت است نه تغییر در اصل حق، مانند شروطی كه برای تخلف از اجرای قرارداد، وجه التزام تعیین می كند و بطور مقطوع میزان خسارت ناشی از عهدشكنی را اعلام می دارد [1] كه به آن “وجه التزام” می گویند و در اینجا آنرا مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

گفتار اول) مفهوم وجه التزام: در تعریف وجه التزام می توان گفت كه «توافقی است كه به موجب آن طرفین میزان خساراتی را كه در صورت عدم اجرای قرارداد یا ایجاد ضرر باید پرداخته شود از پیش معین می سازند[2]»

به عبارت دیگر وجه التزام برای عهد شكنی و تخلف از قرارداد معین می شود خواه به صورت تأخیر یا عدم اجرای قرارداد و یا سوء اجرای قرارداد باشد. همانطور كه در قولنامه های خرید و فروش املاك، این گونه شروط برای تخلف از قرارداد و تأخیر درتنظیم سند رسمی قید می گردد.

در این گونه شروط خسارات به طور مقطوع معین می گردد و وجه التزام ممكن است به صورت شرط در ضمن قرارداد اصلی آمده یا به صورت قرارداد جداگانه تنظیم گردد. در قوانین ما، مادة 230 ق.م مهمترین نص قانونی است كه اعتبار و نفوذ حقوقی این گونه شروط را پذیرفته و اعلام می دارد كه:

«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاكم نمی تواند او را به بیشتر یا كمتر از آنچه كه ملزم است محكوم كند.”

تعیین وجه التزام این فایده را برای طلبكار دارد كه او را از اثبات  ورود خسارت و حدود و میزان آن معاف می نماید و در صورت تخلف از عقد، دادرس، بدون ورود به این بحث كه آیا خسارتی وارد شده یا خیر و اینكه میزان آن چقدر است، مدیون را به همان وجه التزام محكوم می نماید. و این وجه جانشین خسارت ناشی از عهد شكنی می شود. بنابراین هر چند كه وجه التزام با شرط افزایش یا تجدید یا عدم مسئولیت ارتباط نزدیك دارد و گاه درعمل مخلوط می شود: چنانكه هرگاه وجه التزام بیش از اندازة واقعی باشد، موجب افزایش تعهدات مدیون گردیده و به شرط فزونی مسئولیت نزدیك می شود و هرگاه ناچیز و بی تناسب با خسارت واقعی باشد همان اثر شرط تحدید یا عدم مسئولیت را دارد. اما باید گفت كه تفاوتها و اختلافات احكام این دو گروه قابل انكار نیست و دست كم تفاوت اصلی آنها این است كه در وجه التزام، هدف ارزیابی میزان خسارت می باشد در حالیكه در گروه اول هدف، تغییر در اصل حق است[3]. علاوه بر این در شرط وجه التزام، بر خلاف شرط تحدید مسئولیت

مرز مسوولیت از دو طرف معین است و طلبكار نیازی به اثبات اصل خسارت و میزان آن ندارد اما در شرط تحدید مسوولیت، میزان خسارت نامعلوم بوده و تنها سقف میزان خسارت معین است و دادگاه می تواند خسارت واقعی وارده را تا آن حد احراز نماید لیكن مدعی ورود خسارت باید آنرا اثبات نماید.[4]


 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

قوانین کیفری ماهری

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

حقوق شهروندی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام