تحقیق بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد

تحقیق بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 15

حجم فایل (به کیلوبایت) : 12

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3500 تومان

خرید و دانلود

تحقیق بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد

این تحقیق در بیمارستان روانی روزبه تهران انجام شد . برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد . 200 مورد را انتخاب کردند , 100 زن و 100 مرد .

در طی تحقیق مشخص شد که بچه های اول و آخر احتمال بیشتری برای مبتلا شدن به اسکیزوفرنی دارند ...

با تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از آزمون مجذور کای استفاده شد .

A )  یافته های توصیفی

نخست فرمی ساخته شد که جنسیت , سن و رتبه ی تولد در آن ثبت می شد . پس از بررسی داده ها به نتیجه ی جالبی رسیدند ... محققان متوجه شدند که فرزند اول 19% , دوم 15% , سوم 17% , چهارم 15% پنجم 8% ششم 7%  , فرزند آخر 19 % احتمال ابتلا به اسکیزوفرنی دارد و جالب آنکه در خانواده های تک فرزند اختلالی وجود نداشت 0% .

بر اساس تحقیق در جنس مونث فرزند اول 9% و فرزند آخر 11%  احتمال اختلال اسکیزوفرنی دارد .  در جنس مذکر فرزند اول 10 % , فرزند سوم 10 % , چهارم 9 % , آخر 8 %

B ) یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق :

فرضیه ی 1 میزان ابتلا به بیماری اسکیزو فرنی در نزد فرزندان اول بیشتر است . که بنا به نتایج تحقیق این فرضیه پذیرفته شد و رابطه ها معنی دار بود ...

این نتایج در سطح 05% و با اطمینان 99% معنی دار هستند .

فرضیه ی 2 : میزان ابتلا به بیماری اسکیزو فرنی در فرزندان آخر بیشتر است . تایید شد

زیر فرضیه ی 1 میزان ابتلا به بیماری اسکیزوفرنی در فرزندان آخر دختر بیشتر است . تایید شد