مقاله بررسی جامع پیامبران مقاله بررسی جامع پیامبران

دسته : -علوم انسانی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 25 KB

تعداد صفحات : 38

بازدیدها : 184

برچسبها : دانلود مقاله

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

مقاله بررسی جامع پیامبران

مقاله بررسی جامع پیامبران در 38 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی جامع پیامبران در 38 صفحه ورد قابل ویرایش 

«مقدمه»

اولین انسانی كه پای برعرصه وجود نهاد وزندگی را درزمین آغازید، پیامبری از پیامبران خدا بوده است. این سخن را می توان از ویژگیهایی كه قرآن كریم برای وی می شمرده دریافت: به یقین خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را برمردم جهان برتری داده است[1]

و]خدا[ همه اسما را به آدم آموخت[2]

سپس آدم ازپروردگارش كلماتی را دریافت كرد[3]

هم چنین به استناد ادله ای كه درباب ضرورت وجود وحی و رسالت درزندگی انسان، درگفتار پیشین گذشت، نیز می توان این ادعا را – كه اولین انسان پیامبر بوده است، ثابت كرده؛ زیرا او نیز برای رستگاری خویش نیاز به امداد الهی داشته است. از آن روز تا كنون بشر همواره مورد لطف الهی بوده است و پیامبران الهی برای راهنمایی اوپیاپی آمده اند:

درتورات ، انجیل و قرآن كریم، تنها به نام برخی از این پیامبران و داستان زندگانی آنان اشاره شده است.

ما هم چنان كه به نوح و پیامبران بعد از او وحی كردیم، به تو ]نیز[ وحی كردیم و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان ]نیز[ وحی نمودیم و به داود زبور بخشیدیم و پیامبرانی را ] فرستادیم[ كه درحقیقت ]ماجرای[ آنان را پیش تر برتو حكایت نمودیم و پیامبرانی كه ]سرگذشت[ ایشان را برتو بازگو نكرده ایم[4].

برخی از این فرستادگان، كسانی بوده اند كه خداوند ایشان را برمی انگیخت تا قوم و قبیله ای را از انحراف عقیدتی یا اخلاقی و اجتماعی ویژه ای كه بدان دچار شده بودند، برهانند. اینان طبیبانی برای آن بیماران بودند و بیش از این رسالتی نداشتند . رسالت این گروه از پیامبران به مكان و زمان خاصی محدود می شد و پیام جهان شمولی نداشتند.

از میان فرستادگان الهی، كسانی نیز بوند كه تبلیغ و استقرار شریعت پیامبران بزرگی مانند حضرت نوح و موسی (ع) را برعهده داشتند. آنان می بایست چراغ هدایتی را كه پیامبران صاحب شریعت روشن كرده بودند، فروزان نگاه دارند و آن پیام را در دیگر محدوده های جغرافیایی و زمانی بگسترانند.

ما تورات را كه درآن رهنمود و روشنایی بود، نازل كردیم. پیامبرانی كه تسلیم ]فرمان خدا[ بودند، به موجب آن برای یهود داوری می كردند. [5]

گروه سوم از فرستادگان الهی كسانی بودند كه دراصل فقط برای یك قوم یا ملت خاصی پیام الهی را می آوردند و خود نیز دعوی جهان شمولی نداشتند. قرآن كریم درباره حضرت یونس (ع) می فرماید:

و او را به سوی یك صد هزار ]نفر از ساكنیان نینوا[ یا بیشتر روانه كردیم. پس ایمان آوردند و تا چندی برخوردار شان كردیم.[6]

افزون بر همه آنان، پیامبرانی نیز بودند كه رسالتی عظیم تر داشتند و همگان مخاطب پیام الهی آنان بودند. قرآن كریم نیز پیامبر اسلام را فرستاده خدا بسوی همگان می‌داند:

بگو«ای مردم! من پیامبر خدا بسوی همه شما هستم»[7] اما پیامبر بزرگ اسلام(ص) ویژگی دیگری نیز دارد كه او خاتم پیامبران و دین او آخرین برنامه سعادت انسان است.

اعتقاد به این كه ماجرای پیامبری و نبوت با آوردن حضرت محمد(ص) پایان می گیرد و سلسله ای كه ازآدم شروع شده بود یا حضرت محمد(ص) به فرجام می رسد لذا با این مقدمه می خواهم به بخشی از وظایف پیامبران از حضرت آدم تا حضرت محمد(ص) در قرآن بپردازم.


بخش اول

فصل اول : تعاریف لغوی واصطلاحی نبی و رسول

نبوت از شوون بسیار مهم فرستادگان الهی است و دانشمندان اسلامی درمورد پیامبر اسلام نیز نبوت را نخستین و بارزترین شان او می دانند. نبی اگر از ماده «نبا» باشد به مفهوم صاحب خبر مهم و اگر از ماده «نبو» باشد به معنای دارای مقام والا و برجسته است؛

نبی از نبوت به معنای رفعت است ونبی رابه سبب جایگاه بلند او نسبت به سایر مردم بدین نام خوانده اند.[8]

«فراهیدی» قدیم ترین لغت شناس اسلامی می نویسد: نبی به معنای راهی است كه انسان را به مقصد مطلوب خود می رساند[9]. و كسایی گفته است : النبی الطریق و الانبیاء طرق الهدی[10].

درباره رسول باید گفت معنای لغوی آن از رسل است كه به گفته راغب به معنای برانگیختن با نرمش و ملایمت است[11] و دراصطلاح برنده سخن و حامل پیام و صاحب رسالت.

«بخش دوم»

فصل اول: پیامبران و فرستادگان خدا كیانند؟

پیامبران و فرستادگان كسانی هستند كه خداوند آنان را ازمیان افراد بشر برگزیده است . آنان حاملان رسالت او برای بندگانش بوده و گروندگان به خدا و نیك كرداران را به پاداش نیكو دردنیا و آخرت مژده می دهند و كافران و بدكاران را ازكیفر و عذاب سخت برحذر می دارند. خداوند سبحان دراین زمینه فرموده است:

ومانرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین فمن امن و اصلح فلاخوف علیهم و لا هم یحزنون ؛[12]

این پیامبران و فرستادگان، دانش خود را به وسیله عقل و حواس و به روشهای گوناگون، مانند الهام، شنیدن مستقیم ازفرشته ای به صورت انسان، رویای صادقانه و دیگر حالات روحی كه غیر از پیامبر كسی آنها را درك نمی كند- دریافت می كنند. این شیوه آموختن كه برخلاف روش های معمولی است، وحی خوانده می شود.

امكان وجود پیامبران

فلسفه های مادی، شبهات زیادی بر اصل نبوت وارد ساخته و وجود پیامبران را نفی و درنتیجه جهان ماوراءالطبیعه راانكار كرده اند، ولی پژوهشگری كه حقیقت نبوت را بررسی كند، وقایع تاریخی ثابت و قانع كننده ای را دربرابر خود می بیند كه جای هیچ گونه شك و تردیدی را برای او باقی نمی گذارد.

امروزه دربشتر نقاط جهان ادیانی وجود دارد كه پیامبران بی شماری مردم را به آن ادیان دعوت كرده اند و میلیون ها نفر درزندگی مادی و معنوی خویش احكام آنها را به كار می بندند.

این ادیان درجزئیات احكام خود با یكدیگر اختلاف دارند، ولی دراصل دعوت و اعتقادات از قبیل اعتقاد به یگانگی خدا و جهان پس از مرگ كه هر انسانی پاداش كار نیك دنیایی خویش را می بیند-با یكدیگر سازگارند.

این شمول و عمومیت به طور قطع و یقین بر این امر دلالت دارد كه نبوت، نیاز روحی تمام بشریت است، به وپژه آن كه درگذشته به جهت فاصله زیاد و غیر قابل پیمودن بین كشورها، مردم با یكدیگر آشنایی نداشتند و چون وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو و تلویزیون ، مجلات، روزنامه ها ، پست مراسلات و دیگر وسایل آن گونه كه امروزه هست وجود نداشت، از این رو ارتباطی نیز میان ملت ها برقرار نبود.

ادیانی كه تاكنون وجود داشته و صدها میلیون نفر پیرو آنها هستند، خود گواهی بر وجود نبودند؛ زیرا تمام این ادیان از نبوت سرچشمه گرفته اند و دین بدون پیامبر وجود ندارد.

الهام یا شعور حیوانات

نبوت، امری دور از عقل و خرد نیست؛ زیرا درجهان امروز، برخی از موجودات دارای شناختی غیر از راه حواس و جدای از عقل هستند كه آن عبارت است از : الهام حیوانات.

جانور شناسان به وجود شعور خاصی دربرخی از حیوانات ریز اعتراف كرده اند، از جمله: جستجوی غذا، یا ساختن خانه ها و نگهداری تخم های خود، كه از تصور انسان خارج است.

بنابراین زمانی كه این واقعیت های علمی مورد قبول دانشمندان است، از خرد به دور نیست كه خداوند عده ای از انسان ها را ]برای ابلاغ دین[ به وحی خود اختصاصی دهد و آنچه را بخواهد- بدون شیوه آموزش محصول میان بشر- بدان ها بیاموزد.

روان شناسی كنونی

دانش امروزی به جهانی ماوراء الطبیعه و مستقل از ماده اعتراف دارد و این امر، جواز اعتبار نبوت و وحی را برای ما صادر می سازد. دكترمسمر، دانشمندآلمانی، درسال 1770 م. خواب مغناطیسی (هیپنوتیزم) را كشف و به تجربه ثابت كرد كه انسان، تنها ابزاری مادی نیست، ولی دربردارنده روحی است كه به هیچ وجه با ماده سنخیت ندارد و تا زمانی كه عمل طبیعی بدن از كار نیفتاده است، برانسان تسلط دارد و این عقل باطنی و روح انسان است كه بالاتر از عقل ظاهری است و به جهان فرا طبیعی ارتباط دارد.

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید