پایان نامه معیارهای تشخیص قتل عمد در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی پایان نامه معیارهای تشخیص قتل عمد در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

دسته : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 163 KB

تعداد صفحات : 136

بازدیدها : 384

برچسبها : قتل عمد حقوق کیفری ایران

مبلغ : 20000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه معیارهای تشخیص قتل عمد در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

پایان نامه بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

پایان نامه بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قتل یك پدیده هولناك در جامعه بشری می باشد كه با توجه به ازدیاد آن عوامل مختلفی از جمله اجتماع، خانواده، مسائل اقتصادی و ... ممكن است در بروز این جرم نقش داشته باشند موضوع مورد بحث جرم قتل عمدی است و نحوه تشخیص آن. بحث مهم در اعمال مجازات در قتل، ركن روانی آن است و اینكه قاتل آیا با قصد قبلی یا با اعمال عمل نوعاً كشنده دست به ارتكاب جرم زده است یا خیر؟ و اگر غیر از این باشد دیگر نمی توان وی را مشمول مجازات سنگین قصاص نمود كه با توجه به شدت و سخت بودن مجازات قصاص ما با دو مسأله رو به رو هستیم. از طرفی باید با شخصی كه دست به قتل زده است برخورد نماییم و از طرفی با این نكته رو به رو هستیم كه آیا حقیقتاً قتل واقع شده عمد است یا خیر؟ از همین جا اهمیت ركن معنوی جلوه گر می شود كه هم مورد توجه فقهاست و هم حقوقدانان. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 206 معیارهای تشخیصی قتل عمدی را بیان كرده است و این وظیفه سنگین محاكم قضایی است كه با استفاده از قضات خبره و مشرف به مباحث فقهی و حقوقی به درستی عمدی بودن یا نبودن قتل را تشخیص دهند، زیرا همیشه اینگونه نیست كه قاتل قصد قبلی بر قتل داشته باشد و آن را عملی نماید بلكه مواردی پیش می آید كه مرتكب در اثر اشتباه یا خطا سبب قتل دیگری می شود و یا بدون قصد قبلی از آلتی استفاده می كند كه یا در اثر استعمال آن آلت قتل رخ می دهد یا به واسطه موضع اصابت.

کلید واژگان :1-قتل عمد 2-قصاص 3-فقه اسلامی 4-عمل نوعا کشنده

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

پرسش های تحقیق

فرضیه های تحقیق

سازماندهی تحقیق

فصل اولمفاهیم، مبانی و درآمدی کلی بر جایگاه رکن روانی در بزه قتل عمدی

مبحث اول:واژه شناسی

گفتار اول :واژگان اصلی

الف :قتل

ب قتل عمد

گفتار دوم :واژگان مهم و مرتبط

الفقصاص

بعمل نوعاً کشنده

مبحث دوممبانی جرم انگاری

گفتار اول مبانی قانونی

الفدوران قبل از انقلاب

ب دوران پس از انقلاب

گفتار دوممبانی شرعی

الف :آیات

انواع قتل بر مبنای عنصر روانی از دیدگاه قرآن کریم

نخستین قتل ناحق در تاریخ بشر

حرمت ارتکاب قتل عمدی در قرآن کریم

بروایات

گفتار سوممبانی عرفی

الف حفظ نظم عمومی

ب دفاع از بزه دیدگان

فصل دومدرآمدی بر جایگاه رکن روانی قتل عمد و تأثیر اشتباه در آن

مبحث نخستجایگاه رکن روانی در قتل عمد

گفتار اولشناخت ماهیت سوء نیت عام در قتل عمد

الف :تعریف و اجزاء سوء نیت عام

تعریف سوء نیت عام

اجزاء سوء نیت عام

-علم

-اراده

گفتار دومموانع سوء نیت عام

الفکودکی

بجنون

جاجبار

د خواب و بیهوشی

همستی

مبحث دومشناخت ماهیت و انواع سوء نیت خاص در قتل عمدی

گفتار اولتعریف سوء نیت خاص قتل عمدی

گفتار دوماقسام سوء نیت خاص

الفسوء نیت با سبق تصمیم و بدون سبق تصمیم

بسوء نیت جازم و احتمالی

جسوء نیت معین و نامعین

دسوء نیت صریح و تبعی

گفتار سوم:بررسی فقهی سوءنیت

گفتار چهارم :تفاوت انگیزه و سوءنیت

مبحث سومتأثیر اشتباه در رکن روانی قتل عمد

گفتار اولاقسام اشتباه

الف:بررسی اشتباه در هویت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

ب:بررسی اشتباه در هدف در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

ج:اشتباه در زنده بودن مجنی علیه

گفتار دومبررسی اشتباه در قتل در فقه عامه

فصل سوماشکال مختلف حضور رکن روانی در تشخیص قتل عمدی

مبحث نخستتحقق قتل عمدی بر مبنای قصد صریح

گفتار نخستتجزیه و تحلیل حقوقی بند الف مادهقانون مجازات اسلامی

گفتار دوم:تجزیه و تحلیل فقهی بند الف ماده قانون مجازات اسلامی

گفتار سوم ابهام و نارسایی ها

الفابهام در قید معین

بضرورت اهمیت نظم عمومی در جایگاه قتل عمدی

مبحث دومتحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی

گفتار اولتجزیه و تحلیل حقوقی بند ب ماده

گفتار دوم :تجزیه و تحلیل فقهی بند ب ماده

گفتارسوم :تفاوت بند ب مادهو قتل شبه عمد

گفتار چهارم ابهامات وپیشنهادات اصلاحی

الف :ابهامات

ب:پیشنهادات اصلاحی

مبحث سومتحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی با لحاظ وضعیت بزه دیده

گفتار نخستتجزیه و تحلیل حقوقی بند ج ماده

گفتار دوملزوم توجه به وضعیت بزه دیده

گفتار سوم تجزیه و تحلیل فقهی بند ج ماده

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

الفکتاب ها

کتاب های فارسی

کتاب های عربی

بمقالات، جزوات و پایان نامه ها

چکیده انگلیسی

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

ماهیت گزاره های اخلاقی از دیدگاه استاد مصباح یزدی

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

مقاله تجارت الکترونیک و قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونیكی

آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام