مقاله بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار

مقاله بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار
رشته تحصیلی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 40

حجم فایل (به کیلوبایت) : 23

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

مقاله بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است كه حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن كه با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراكنده قانونی، نشان می دهد كه چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تكوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.

 


قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

مادة 1. تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.

1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است كه در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط كارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.

2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شركتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشاركت [1]و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری كل، كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

3) كارگزاران بورس، اشخاصی هستند كه شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.

4) فهرست نرخها، سندی رسمی است كه  به منظور مشخص كردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی كه دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.

مادة 2. اركان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان كارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.

مادة 3: شورای بورس، از اعضای زیر تشكیل می شود:

1)دادستان كل كشور یا معاون او

2) رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او

3) معاون وزارت اقتصاد[2]

4) خزانه دار كل

5) رئیس كانون بانكها یا نماینده او[3]

6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نمایندة او

7) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نمایندة او[4]

8) رئیس هیأت مدیرة بورس

9) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امكان تجدید انتخاب آنان.[5]    

10) ریاست شورای مزبور به عهدة رئیس كل بانك مركزی ایران و در غیاب او، به عهدة قائم مقام بانك مركزی خواهد بود.

مادة 4: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:

1) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون

2)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نمایندة ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش

3)تعیین یك نمایندة اصلی و یك نمایندة علی البدل برای عضویت در هیأت داوری

4) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیأت مدیره، طبق مادة 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق مادة 7 این قانون

تبصرة 1- نمایندگان شورای بورس، كه برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می كنند و می توانند در جلسات هیأت مدیرة بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار كنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیأتهای مزبور اعتراض كنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.

تبصره 2- شورای بورس، حداكثر ظرف یك ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی كه تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد كرد.

مادة 5: هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتی است كه به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها،تشكیل می شود.

این هیأت از اشخاص زیر تشكیل می گردد:

1)رئیس هیأت مدیرة بورس یا قائم مقام او

2)قائم مقام رئیس كل بانك مركزی ایران

3)یك نفر كارشناس به نمایندگی كانون بانكها[6]

4)یك نفر كارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران[7]

5)یك نفر كارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و مهادن ایران

6)دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس

عضویت اشخاص مذكور در بندهای 3و4و5 مستلز تأیید شورای بورس می باشد. ریاست هیأت پذیرش، با قائم مقام رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره- مدت مأموریت اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذكور در بندهای 1و2 این مادة، سه سال است. ولی درپایان سال اول، دو نفر از اعضای مذكور در بندهای 3و4و5و6 به قید رعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج می شوند و جانشین آنان تعیین می گردد.

تجدید مأموریت اعضای هیأت پذیرش بلامانع است، لیكن هیچ یك از اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذكور در بندهای (1و2) نمی تواند بیش از دو دورة متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.

آیین نامة اجرایی سازمان كارگزاران

1- داد وستد اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، فقط توسط كاگزاران بورس انجام می گیرد.

2- كارگزاران باید در بالای تمام اسناد، صورتحسابها و اوراق دیگری كه استفاده می كنند، جملة “كارگزاران بورس تهران” را درج نمایند.

3- كارگزاران بورس نمی توانند خود را به عنوان نمایندة سازمان معرفی كنند یا با نام سازمان تعهدی نمایند، مگر در مواردی كه از طرف هیأت مدیره، با اختیارهای مشخص، مأمور شده باشند.

4-دبیر كل سازمان، نام و نشانی منزل و شمارة تلفن كارگزاران بورس تهران را در دفتر بورس ثبت و برای اطلاع عموم آگهی می نماید.

5- كارگزاران نمی توانند به هیج نوع تبلیغات حرفه ای مبادرت ورزند و فقط با موافقت دبیر كل سازمان، مجاز هستند كه، اطلاعیه هایی شامل نام خود و نمایندگان مجاز و نشانی پستی و تلگرافی و تلفن دفتر خود را منتشر سازند.

6- كاگزاران دستة اول. مشاركت، و كارگزاران دستة دوم، مشاركت یا مدیریت خود را در هر موسسه یا شركتی كه اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده است، باید بی درنگ پس از مشاركت یا قبول مدیریت، به اطلاع دبیر كل سازمان، برسانند. دبیر كل سیازمان اطلاعات بالا را به قسمتی نگهداری و ثبت خواهد نمود كه در هر زمان، هر یك از كارگزاران بخواهد بتواند به این اطلاعات دسترسی یابد.

7-كارگزاران مكلفند هر گونه وجوهی را كه از طرف مشتریان، برای معامله های بورسی به آن پرداخت می شود، بی درنگ در حساب مخصوصی كه دریكی از بانكها افتتاح می كنند، منظور نمایند.

8- كارگزاران مكلفند دفاتر حساب معامله های خود را در بورس، طبق دستورالعمل هیأت مدیره نگهداری نمایند. هیأت مدیره می تواند هر وقت كه مقتضی بداند، دفاتر حساب كارگزاران را به وسیلة دبیر كل سازمان، یا یك یا چند حسابرس منتخب هیأت مدیر رسیدگی نماید.

9-كارگزاران باید در آخر هرسال صورتحساب عملیات بورسی خود را كه به وسیلة حسابرس مورد قبول سازمان بورس تأیید شده باشد، به هیأت مدیره تسلیم نمایند. یك نسخه از صورتحساب عملیات بورسی منضم به گواهی حسابرس باید هفت روز پس از خاتمه حسابرسی، به دبیر كل سازمان تسلیم گردد.

10- هر وقت كه كارگزاران نتوانند تعهدات خود را در معامله های بورسی به انجام رسانند، باید بی درنگ و به صورت كتبی مراتب را به دبیر كل سازمان اطلاع دهند تا دبیر كل، طبق مقررات اقدام نماید.

11- كارگزارانی كه بر اساس تبانی، معامله هایی انجام دهند، متخلف شناخته می شوند و مشمول مقررات مادة 27 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار می گردند.[8]

تعیین شده تكمیل نمایند.

تقاضای خریدهایی كه به صورت غیر كتبی به كارگزار می دهند، باید در نظر همان روز بر روی فرمهای مذكور درج شود تا نوبت خریدار محفوظ گردد. كارگزاری  كه طبق دستور غیر كتبی مشتری، اقدام معامله می نماید، به مسئولیت خود، موظف به اجرا و انجام معامله است.

مادة 25: كارگزاران موظفند تمام دستور فروش ها را نیز مانند دستور خریدها با ذكر شماره و تاریخ تكمیل كنند وسهام و اوراق قرضه و مشاركت را پس از دریافت در اولین جلسة بورس، بی درنگ برای فروش در قیمتهای تعیین شده از طرف مشتری عرضه نمایند و تا حد امكان بكوشند كه سهام و اوراق قرضه و مشاركت مشتریان را با بالاترین قیمت ممكن به فروش رسانند.

مادة 26: كارگزاران موظفند دستورهای خرید و فروش مشتریان خود را در محدوده مقرر در دستور مشتری به تدریج یكجا عمل نمایند. اگر در پایان مهلت، قسمتی از دستور مشتری هنوز عمل نشده باشد، كارگزاران پس از تماس با مشتریان خود باید یا مهلت مقرر در دستور را تمدید كنند یا دستور متشری را نسبت به ماندة عمل نشده ابطال نمایند.

تبصره- در صورت تمدید مهلت دستورهای مشتریان پس از انقضای مدت اولیه، مهلت جدید به عنوان دستور جدید تلقی می گردد و در نوبت مربوط قرار خواهد گرفت، مگر اینكه مشتری پیش از پایان موعد مقرر، اقدام به تمدید مدت دستور خرید نموده باشد كه در این صورت نوبت قبلی وی، تا تكمیل دستور خرید محفوظ می ماند.

مادة 27: میزان كارمزد دریافتی كارگزاران  از هر طزرف معامله باید به شرح زیر محاسبه گردد. اعطای هر گونه تخفیف یا دریافت كارمزد بیشتر از میزان تعیین شده، ممنوع است. 1) حداقل كارمزد معاملات 5000 ریال است