سمینار شبکه های ایمیل

سمینار شبکه های ایمیل
رشته تحصیلی : سمینار کامپیوتر

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 41

حجم فایل (به کیلوبایت) : 2876

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 15900 تومان

خرید و دانلود

سمینار شبکه های ایمیل

چکیده................................................................................................................... ث‌

مقدمه.................................................................................................................... 1

    شبکه ی ایمیل به عنوان شبکه ای مقیاس آزاد....................................................................... 2

1-1 ویژگی های دنیای کوچک...................................................................................... 2

1-2  شبکه ی ایمیل به عنوان شبکه ای جهت دار................................................................... 3

2   تجسم و تجزیه و تحلیل شبکه های ایمیل.......................................................................... 5

2-1 ترسیم کروی شبکه ی ایمیل.................................................................................... 6

2-2   نمایش آنالیز مرکزیت یک شبکه ی ایمل با استفاده از روش سلسله مراتبی................................. 10

نمایش شبکه های ایمیل به صورت وابسته به زمان................................................................. 11

آنالیز تجسمی انتشار ویروس ایمیل................................................................................. 15

ویژگی های ایمیل های اسپم.......................................................................................... 17

شبکه های ایمیل و انتشار ویروس های کامپیوتری.................................................................... 20

کارهای انجام شده در زمینه ی ویروس های ایمیل................................................................. 21

نحوه ی انتشار کرم ایمیل........................................................................................... 23

مدل شبیه سازی کرم ایمیل........................................................................................ 28

چرا  مدل ها مبتنی بر معادلات دیفرانسیلی برای بررسی انتشار کرم ایمیل مناسب نمی باشند....................... 30

مدل های اپیدمیک برای شبکه های هموژن..................................................................... 31

فرضیات آلوده شدن- باز آلودگی در برابر عدم بازآلودگی............................................................ 32

تاثیر احتمال کلیک کاربر بر انتشار کرم ایمیل....................................................................... 33

مصون سازی جهت دفاع در برابر انتشار کرم ایمیل.................................................................. 34

تاثیر مصون سازی انتخابی....................................................................................... 34

نتیجه گیری............................................................................................................ 35

فهرست منابع.......................................................................................................... 36

عنوان                                                                                             شماره صفحه

شکل1- 1  توزیع درجه ی مربوط به شبکه ی ایمیل .................................................................................................. 2

شکل 2-1 توزیع درجات ورودی شبکه ایمیل..................................................................................................................8

شکل1-3 توزیع درجات خروجی شبکه ی ایمیل............................................................................................................ 8

شکل2-1استفاده از Thread arc برای دنبال کردن رد ایمیل ها............................................................................ 9

شکل 2-2 طرح شبکه ی ایمیل مورد بررسی با استفاده از

 force directed layout در pajek....................................................................................................................... 11

شکل 2-3 ترسیم کروی برای دو گروه تحقیقاتی.............................................................................................................21

شکل 2-4 ترسیم کروی برای گروه های مدیریتی............................................................................................................21

شکل 2-5 مولفه ی بزرگ شبکه ی ایمیل با لبه هایی که

 تبادل دست کم 100 ایمیل را نشان می دهند...............................................................................................................15

شکل 2-6 مولفه ی بزرگ از شبکه ی ایمیل با
نمایش سلسله مراتبی 2.5 بعدی..........................................................................................................................................16

شکل 2-7 لبه های درون صفحه ای طولانی

 در تجسم 2.5 بعدی شبکه ی زمانی ایمیل.................................................................................................................... 17

شکل 3-1  توزیع درجات ورودی و خروجی برای شبکه ی مورد بررسی.....................................................................23

شکل 3-2 ساختار و سایز مربوط به مولفه های شبکه ی ایمیل...................................................................................26

شکل 3-3حداکثر اندازه ی  خرابی در شبکه ی مورد بررسی....................................................................................... 26 

چکیده

ایمیل یکی از راحت ترین و ضروری ترین رسانه های ارتباطی است که هم ارتباط بین افراد را تسهیل می کند و هم موجب افزایش بهره وری سازمانها می شود. این تحقیق به بررسی شبکه ی ایمیل ، به عنوان یک شبکه ی مقیاس آزاد با توپولوژی power law می پردازد و مسائل و موضوعاتی که در این شبکه مطرح است ، از جمله ایمیل های تجاری ناخواسته یا همان اسپم ، انتشار کرم ایمیل و مکانیزم های موجود جهت مصون سازی در برابر انتشار این ویروس ها را مطرح می کند.

 

کلمات کلیدی: شبکه های ایمیل ، اسپم، کرم ایمیل ، توزیع درجه ی power law