بررسی میزان  آگاهی و عملكرد دبیران زن دبیرستانهای منطقة 2 شهر زنجان در زمینة خود آزمایی سینه بررسی میزان  آگاهی و عملكرد دبیران زن دبیرستانهای منطقة 2 شهر زنجان در زمینة خود آزمایی سینه

دسته : پزشکی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 71 KB

تعداد صفحات : 78

بازدیدها : 215

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

بررسی میزان آگاهی و عملكرد دبیران زن دبیرستانهای منطقة 2 شهر زنجان در زمینة خود آزمایی سینه

بررسی میزان آگاهی و عملكرد دبیران زن دبیرستانهای منطقة 2 شهر زنجان در زمینة خود آزمایی سینه

بررسی میزان  آگاهی و عملكرد دبیران زن دبیرستانهای منطقة 2 شهر زنجان در زمینة خود آزمایی سینه

فهرست:

چكیده ...............................

فصل اول : معرفی پژوهش

دلایل انتخاب موضوع ...................

بیان مسأله ..........................

مروری بر مطالعات انجام شده در جهان ..

مروری بر مطالعات انجام شده در ایران .

اهداف پژوهش .........................

هدف كلی .............................

اهداف اختصاصی .......................

سؤالات و پیش فرضها ...................

متغیرهای بررسی و جدول متغیرها .......

تعریف واژه ها .......................

فصل دوم : متدولوژی پژوهش

نوع پژوهش ...........................

تكنیك جمع آوری اطلاعات ...............

ابزار گردآوری اطلاعات ................

محیط پژوهش ..........................

زمان پژوهش ..........................

جامعة پژوهش .........................

روش نمونه گیری پژوهش ................

نحوه اجرای پژوهش ....................

روشهای آماری ........................

برنامة جمع آوری اطلاعات ..............

ملاحظات اخلاقی ........................

پیش آزمایی تحقیق ....................

مشكلات و محدودیت ها ..................

فصل سوم : یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها

یافته های پژوهش .....................

جداول و نمودارها ....................

بحث و نتیجه گیری ....................

پیشنهادات ...........................

منابع مورد استفاده ..................

پیوست ها و ضمائم ....................

=========================

چكیده

سرطان سینه شایع ترین سرطان زنان در اكثر كشورهای دنیاست. طبق آمار بدست آمده از انیستیتو سرطان ، سرطان سینه دومین سرطان شایع در ایران است . (اكبری) از آنجایی كه 95% سرطانهای سینه توسط خود زنان كشف می شود ، اقدام سریع برای معاینة سینه و تشخیص زودرس و درمان این بیماری حائز اهمیت است . خود آزمایی سینه یكی از 3 روش تشخیص زودرس سرطان سینه است . ( دو روش دیگر ماموگرافی و معاینه بالینی می باشد ) . خود آزمایی سینه ، یك روش بدون هزینه با اجرای ساده و در فواصل معین در منزل می باشد كه انجام آن به زنان در سنین باروری توصیه شده است. (غضنفری)

تحقیق حاضر با هدف كلی تعیین میزان آگاهی و عملكرد دبیران زن به عنوان گروهی از زنان تحصیل كردة‌ جامعه در خصوص خودآزمایی سینه در شهر زنجان در پاییز 1382 انجام شده است . ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعة توصیفی- تحلیلی ، پرسشنامه ای مشتمل بر 3 بخش خصوصیات فردی ، سؤالات آگاهی و سؤالات عملكرد می باشد كه در بین 70 نفر از نمونه های مورد پژوهش كه از طریق روش نمونه برداری تصادفی آسان از بین دبیران دبیرستانهای منطقة 2 شهر زنجان انتخاب شده بودند ، توزیع شد. با تجربه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار spss نتایج زیر بدست آمد .

یافته ها در مورد آگاهی دبیران نشان داد كه بیشترین درصد نمونه ها ( 9/42% ) آگاهی ضعیف از خود آزمایی سینه دارند و نیز در مورد میزان عملكرد ، نتایج نشان دادند كه بیشترین درصد نمونه ها ( 4/64% ) عملكرد ضعیف در زمینة خودآزمایی سینه دارند . همچنین در بین نمونه هایی كه خود آزمایی سینه را انجام می دادند (6/38% كل نمونه ها)، 1/74% دارای عملكرد متوسط بودند.

9/82% نمونه ها آگاهی كم در مورد عوامل خطرساز سرطان سینه داشتند و نیز 2/87% از كل نمونه ها آگاهی كم در مورد روشهای مختلف تشخیص زودرس سرطان سینه داشتند . از طرفی رابطة معنی داری بین وضعیت تأهل و آگاهی (005/0Anova,p< )، سابقة ابتلا به بیماری های سینه و آگاهی (001/0t-test,P<)، سابقة ابتلا به بیماری های سینه و عملكرد (001/0t-test,P<) و میزان آگاهی و عملكرد (01/0corrolation  ضریب همبستگی) بدست آمد .

از آنجایی كه بیشترین علت عدم انجام خودآزمایی سینه ندانستن روش انجام خودآزمایی سینه ذكر شده است، لذا جهت افزایش آگاهی و اصلاح عملكرد باید تدابیری اتخاذ گردد.

مقدمه:

بیماری سرطان علی رغم ده ها سال تحقیق مستمر هنوز یك معضل بزرگ برای بشر به شمار می رود‌. هر ساله بیش از یك میلیون نفر به سرطان مبتلا شده و نیم میلیون نفر در اثر ابتلا به سرطان می میرند‌. سرطان مانند بسیاری از بیماریها موجب بروز اضطراب می شود‌. تأثیر فیزیولوژیك و روانی سرطان روی بیماران و خانواده آنها منجر به تغییرات عمیقی در شیوه زندگی آنها می گردد‌. (1)

سرطان سینه شایع ترین سرطان زنان در اكثر كشورهای دنیاست و در كشورهای توسعه یافته حدود  كل سرطانهای زنان را تشكیل می دهد‌. این سرطان علت مهم مرگ و میر زنان 45-40 ساله محسوب می شود‌. ( 2 )

طبق آمار بدست آمده از انیستیتو سرطان، سرطان سینه در ردیف دومین سرطان شایع در ایران است‌.

در سال 1367 از میان 1876 مورد بیمار مبتلا به سرطان 1339 مورد سرطان سینه تشخیص داده شده است‌. یعنی 7% از مجموع كل سرطانهای موجود در ایران را سرطان سینه تشكیل می داده است‌. ( 3 )

از آنجایی كه 95% سرطانهای سینه و 65% سرطانهای ابتدایی سینه توسط خود زنان كشف می شود، اقدام سریع برای معاینة سینه و تشخیص زودرس این بیماری از اهمیت زیادی برخوردار است‌. خودآزمایی سینه یك روش بدون هزینه است كه زنان باید برای تشخیص سرطان سینه انجام دهند و در واقع مهمترین فواید آن ارزان بودن و اجرای ساده آن در فواصل معین در منزل می باشد‌. ( 4 )

از آنجا كه قدم اول در هر آموزشی، بررسی وضع موجود در برآورد سطح آگاهی جامعة مورد نظر می باشد و در هر برنامه ریزی آموزشی ارائه آمار جدید و مستند، اساس و لازمة كار می باشد، امید است با به كاری گیری نتایج این پژوهش در برنامه ریزی ها و طرح كشوری گامی در جهت ارتقاء سطح سلامت و افزایش كارایی زنان برداشته شود‌.

اهداف پژوهش:

1 – تعین میزان آگاهی دبیران در زمینة خودآزمایی سینه و ارتباط بین آگاهی و خصوصیات فردی نمونه های پژوهش‌.

2 - تعیین میزان عملكرد دبیران در زمینة خودآزمایی سینه و ارتباط بین آگاهی و خصوصیات فردی نمونه های پژوهش‌.

3 – تعیین ارتباط بین میزان آگاهی و میزان عملكرد دبیران در زمینة خودآزمایی سینه‌.

مواد و روش ها:

این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی مقطعی می باشد كه ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای مشتمل بر 3 بخش بود‌. ( برخی مشخصه های فردی، سؤالات سنجش آگاهی و سؤالات سنجش عملكرد ) جامعة مورد پژوهش در این مطالعه دبیران زن منطقة‌ 2 شهر زنجان بود كه تعداد 70 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی آسان انتخاب شدند‌. داده های بدست آمده پس از كد بندی در جدول مادر، با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند‌.

یافته ها:

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد كه 9/42% از نمونه های مورد پژوهش كه بیشترین درصد می باشند، آگاهی ضعیف از خودآزمایی سینه داشتند‌. 2/17% از آنها بخش مسطح 3 انگشت میانی دست مخالف هر سینه را برای انجام خودآزمایی مناسب می دانستند‌. 8/42% از آنها فاصلة زمانی صحیح یك ماهة انجام خودآزمایی سینه را می شناختند‌.

بین میزان آگاهی و برخی مشخصه های فردی مانند سن، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات رابطة معنی داری بدست نیامد‌. ولی بین میزان آگاهی و وضعیت تأهل (005/0 P<) و میزان آگاهی و سابقه ابتلاء بیماریهای سینه (001/0P<) و میزان عملكرد و سابقة ابتلا  به بیماریهای سینه ( 001/0 p< ) رابطه معنی داری بدست آمد‌. بین میزان عملكرد و سایر خصوصیات فردی رابطة معنی داری بدست نیامد‌.

4/64% از نمونه های مورد پژوهش عملكرد ضعیف در مورد خودآزمایی سینه داشتند و در بین نمونه های مورد پژوهشی كه خودآزمایی را گهگاه و بدون رعایت نظم خاصی انجام می دادند و تنها 26% از نمونه ها در فاصلة صحیح یك ماهه خودآزمایی را انجام می دادند‌. 2/22% از نمونه های مورد پژوهش خودآزمایی را 10-7 روز پس از قاعدگی انجام می دادند‌. ضمناً 8/45% از نمونه های مورد پژوهش منبع كسب اطلاعات خود را رادیو و تلویزیون و 7/25% مراكز بهداشتی درمانی عنوان كردند‌. اكثریت نمونه ها (9/82%) آگاهی ضعیف از عوامل خطرساز سرطان سینه داشتند‌.

نتیجه نهایی اینكه بین میزان آگاهی و میزان عملكرد رابطة معنی داری از طریق آزمون ضریب همبستگی بدست آمد (01/0 P< )  ( Corrolation )

بحث:

همانطور كه مشاهده شد اكثریت نمونه های مورد پژوهش این مطالعه ( 9/42% ) آگاهی ضعیف از خودآزمایی سینه داشتند، در مطالعة دیگری كه بر روی دبیران شهر كرمان نیز انجام شده، 60% از دبیران آگاهی ضعیف از خودآزمایی سینه داشتند‌. ( 5 )

89% آگاهی ضعیف از عوامل خطر ساز سرطان سینه داشتند كه در مطالعه مشابهی نیز نتایج نشان داده 5/61% دانش متوسط از عوامل خطر ساز سرطان سینه داشند‌. (6)

منبع كسب اطلاعات اكثریت زنان در جامعة مورد پژوهش، رادیو و تلویزیون می باشد‌. مطالعات دیگر نیز مؤید همین مطلب است، مثلاً در یك مطالعه كه روی زنان اردبیل انجام شد، مهمترین منبع كسب اطلاعات وسایل ارتباط جمعی بود‌.

نتایج بدست آمده از این پژوهش حاكی از ضعیف بودن میزان عملكرد دبیران می‌باشد، از طرفی مطالعات دیگر نیز این مطلب را متذكر می شوند به عنوان مثال در پژوهش انجام شده بر روی زنان اردبیل نتایج نشان داد كه 7/46% از نمونه ها عملكرد ضعیف داشتند‌. زمان انجام خودآزمایی سینه در اكثریت نمونه های پژوهش حاضر صحیح نمی‌باشد و معمولاً هر زمان كه فرصت داشتند ( 7/66% ) خودآزمایی سینه را انجام می دادند‌. ندانستن روش انجام خودآزمایی مهمترین علت عدم انجام خودآزمایی در این مطالعه بوده است، لذا باید تدابیری جهت افزایش سطح آگاهی این قشر از جامعه كه نقش كلیدی در آموزش دختران به عنوان مادران آینده به عهده دارند، اتخاذ گردد‌.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

مقاله با موضوع کمر درد 2

بیماریهای دستگاه گوارش

عوامل موثر در تفاوتهای طبقه اجتماعی در تندرستی و بیماری

وازکتومی و توبکتومی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام