دانلود آزمایشگاه شیمی عمومی

دانلود آزمایشگاه شیمی عمومی
رشته تحصیلی : شیمی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 24

حجم فایل (به کیلوبایت) : 73

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3500 تومان

خرید و دانلود

آزمایشگاه شیمی عمومی

قسمتهایی ازمتن:

مقدمه :

حلالیت عبارت است ازمقداری ازیك جسم برحسب گرم كه در دمای معین درصد گرم حلال ، حل شده و تولید محلول سیر شده ای حل كند ولی آنچه كه بیشتر متداول است قابلیت حل شدن است كه برای یك ماده برابر است با مولاریتة آن .

ماده از ذرات كوچكی به نام مولكول تشكیل یافته است كه دارای حركات انتقالی – ارتعاشی و چرخشی است .  مولكولها همدیگر را می ربایند در واقع بین آنها نیروهای جاذبه و دافعه وجود دارد .

در مورد گازها باید توجه داشت كه این نیروها صفر است .  درحالت مایع نیروهای جاذبه بین مولكولی نسبتاً ضعیف تر از حالت جامد بوده و فاصلة بین مولكولها بیشتر و در نتیجه تا اندازه ای از یكدیگر دورند، به طوری كه آزادانه  می توانند به تمام جهات حركت كنند ، به همین دلیل مایعات شكل معینی ندارند و جامدات دارای حركت ارتعاشی هستند .  همچنین بین مولكولهای مایع فضای خالی وجود دارد كه این فضا در جامدات كمتر است .

مراحل انحلال :

1 تماس : با در نظر گرفتن نظریة « ذره ای جنبشی » ماده می توان گفت كه یك لایه ازمولكولها ، اتم ها یا یون های سطح خارجی ماده حل شونده بایك لایه از مولكولهای حلال ، مجاورشده و درنتیجه بین دو فاز مادة حل شونده و حلال تماس حاصل می شود .

2- انحلال : دراین مرحله مولكولها ، اتم ها یا یون های دو ماده كه باهم در تماسند هر كدام ارتباط خود را با ذره های همانندشان قطع می كنند و در فضای مجاور سطح تماس ، مخلوطی شامل هردوذره به وجود می آید. هرچه ذره های جامد ریزتر باشند سرعت انحلال بیشتر است زیرا ریزتر بودن ذره های جامد سبب ازدیاد سطح خارجی آنها شده ، مقدار برخوردهای مؤثر با مولكولهای حلال در واحد سطح بیشتر می شود .

3- پخش :  پراكندگی ذره های حل شونده درون حلال تا زمانی كه بین قسمتهای مختلف محلول ، تفاوت غلظت وجود دارد همچنان ادامه پیدا می كند ولی به محض آنكه این تفاوت غلظت ازبین رفت درحركت انتقالی ذره های حل شده تعادل به وجودمی آید .  یعنی درتمام حجم محلول ، ذره های ماده حل شونده به طور یكنواخت پخش شده و جابجایی مولكولها مساوی است . ...

...

مطالب:

مقدمه 

مراحل انحلال :

آزمایش اول

« آزمایش حلالیت »

آزمایش دوم :

تأثیرمتقابل حلال وحل شونده

آزمایش  سوم :

تیتراسیون :

آزمایش چهارم :

1-   تعیین واكنش اسیدوباز :

2-    تعیین گرمای انحلال  :

آزمایش پنجم :

تعیین جرم مولكولی : ( شناسائی یك مادة مجهول بااستفاده ازجرم مولكولی ) .

آزمایش ششم

تیتراسیون های اكسیدی – احیایی :

آزمایش  هفتم

قانون بقای جرم :

آزمایش هشتم :

اندازه گیری میزان سختی آب :