پرسشنامه سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

پرسشنامه سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان
رشته تحصیلی : پرسشنامه

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 9

حجم فایل (به کیلوبایت) : 136

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3500 تومان

خرید و دانلود

ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی كارآفرینان
همانطور كه استحضار دارید، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی كه مهمترین چشم انداز و آرزوی هر
ملتی است، نیازمند كارآفرینانی خلاق و نوآور است كه با ایجاد كسب و كارهای جدید و انجام
فعالیت های كارآفرینانه، ارزش آفرینی كرده و افزایش درآمد عمومی و رفاه و آسایش را برای عموم
جامعه به ارمغان می آورند. تشویق كارآفرینان بالفعل و شناسایی و پرورش كارآفرینان بالقوه، مهمترین
اقدام استراتژیك برای ارتقای فعالیت های كارآفرینانه و توسعه فرهنگ كارآفرینی در كشور می باشد.
از این رو، پرسشنامه بومی و استانداردی كه در اختیار دارید برای اندازه گیری ویژگی های شخصیتی
كارآفرینی طراحی شده است. به طور یقین پاسخ های دقیق جنابعالی در تكمیل پرسشنامه، امتیازهای
دقیقی را كه بیانگر نیمرخ كارآفرینی شماست، به دست می دهد.

================

تعداد سوال 95

اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه شناسایی کارآفرینان

روش تحلیل پرسشنامه

1 - نحوه امتیاز بندی پرسشنامه

2 - نحوه تفسیر نتایج