پاورپوینت بلور شناسی

پاورپوینت بلور شناسی
رشته تحصیلی : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

تعداد صفحات : 271

حجم فایل (به کیلوبایت) : 11206

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 11000 تومان

خرید و دانلود

پاورپوینت بلور شناسی ( 271 اسلاید )

رشته فیزیك
3 واحد درسی

نام منبع و مولف:
 گزیده ای از كتاب بلورشناسی با پرتو x
لئویندو.آذراف
ترجمه : ناصر تجیر
انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

گزیده ای از مطالب اسلاید ها : 

 

nnشناخت بلورها nتشخیص و تعیین ساختمان اتمی و تركیب مواد nشناخت دستگاهها و ابزار های كاربردی nمعرفی روشهای پیشرفته تشخیص nكاربرد بلورشناسی در فیزیك و سایر رشته های صنایع و پزشكیكلیات nتقارن بلورها nتصویر بلورها nشبكه های بلوری nگروهای فضایی nخواص پرتو های x‌ nمفهوم شبكه وارون nروشهای پراش پرتو x‌ nروشهای شاخص گذاری و شناسایی بلور

nاگر صفحه تقارنی M بر محور دوران درجه 4 عمود باشد آنرا با        نمایش می دهندو چنانچه محور دوران درجه 4 بر سطوح تقارن   M  واقع گردد آنرا با       نمایش می دهیم . در حالتیکه محوردرجه 4 بر یک سطح تقارنی عمود و با سطح تقارنی دیگر موازی باشد آنرا با        نشان می دهیم .

2- سطح تقارن : اگر صفحه ای بلوری را به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم به نحوی که هر قسمت آن تصویر آینه ای قسمت دیگر باشد ، سطح مذکور را سطح یا صفحه تقارن می گویند . سطح تقارن رابانماد P(PLANE-صفحه)ویا نماد M(MIRRORآینه) نمایش می دهند .

محور تقارن عمود بر سطح تقارن (/ m 1 ) هم ارز با محور 1  است  لذا / m 1 از حالتهای مطرح حذف می گردد . همچنین محور درجه 3 عمود بر سطح تقارن (/ m 3) هم ارز با محور درجه6 است لذا / m 3 نیز حذف میگردد. به عبارتی در حالت سوم سه تركیب / m 2، / m4، / m 6 ، خواهند بود .

n n

حالت پنجم : در این حالت محورهای تقارن را با یكدیگر تركیب می كنیم . برای تعیین دقیق تركیب تقارنها از رابطه ادیلر استفاده می كنیم :

 

cosA=COS (B/2) .COS (  /2) + (COS /2)

SIN (B/2) . SIN (   /2)

 

  A زاویه بین دو محور دوران است كه زاویه چرخش آنها به ترتیب   ß   و      است و   α    زاویه چرخش محور دوران سوم است   .

n

nشبكه با مركزیت سطحی ( face center ) : نقاط شبكه ای علاوه بر رئوس سلول واحد ،در مراكز دو وجه متقابل ان نیز قرار دارند.برحسب اینكه دو وجه متقابل متعلق به صفحات (100)،(010)و یا (001)باشند آنها را به ترتیب با علامت A،Bو یا Cنشان می دهند.در این شبكه ها هر سلول واحد دارای دو نقطه شبكه ای است. n n n

تصویر كروی دارای چندین برتری آشكار است . مجموعه ای  از صفحات سه بعدی ، كه در بلور دوبه دو یكدیگر  را قطع می كنند . به مجموعه ای از نقاط (قطب ها ) تبدیل می شوند كه به خوبی روی یك تك صفحه نمایان می شود . زاویه بین صفحات ، دایره های عظیمه ای كه قطبها را به هم وصل می كند قرار می گیرند .