تحقیق رفتار لرزه  ای سدهای خاکی تحت  اثر زلزله  های حوزه  نزدیک  گسل تحقیق رفتار لرزه  ای سدهای خاکی تحت  اثر زلزله  های حوزه  نزدیک  گسل

دسته : پژوهش

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 9790 KB

تعداد صفحات : 350

بازدیدها : 183

برچسبها : دانلود تحقیق پیشینه تحقیق

مبلغ : 45000 تومان

خرید این فایل

تحقیق رفتار لرزه ای سدهای خاکی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل

تحلیل رفتار لرزه ای سدهای خاکی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل

 

چکیده                                                                                             1

مقدمه                                                                                             2

فصل  اول  : کلیات

١-١) هدف                                                                                      6

١-٢)پیشینه  تحقیق                                                                             7

١-٣)روش کار و تحقیق                                                                       29

فصل  دوم  : آشنایی با سدهای خاکی  و سدهای هسته  آسفالتی

٢-١-شناختی از سدهای خاکی                                                                 32

٢-١-١-مقدمه                                                                                    32

٢-٢-١-٢-تاریخچه  احداث سدها                                                             32

٢-٢-١-٣- معرفی و شناخت  سدهای خاکی                                                34

٢-٢-١-٤-انواع سدهای خاکی                                                                34

٢-٢-١-٥- طراحی ایمن  در سدهای خاکی                                                 37

٢-٢-١-٦-مقطع  تیپ  سدهای خاکی                                                        38

٢ ٢-٢-شناخت  سدهای خاکی.سنگریزه ای با هسته  بتن  آسفالتی                      39

39

٢-٢-١-مقدمه                                                                            

40

٢-٢-٢- تاریخچه  و روشهای ساخت                                                                            

٢- ٢-٢-٣-ویژگی های بتن  آسفالتی از دیدگاه سد سازی                                 42

43

٢ -٢-٢-٤-ابعاد و موقعیت  هسته  و نواحی انتقالی 

44

٢-٢-٢-٥- دانه  بندی بتن  آسفالتی

45

٢-٢-٢-٦- اصول طراحی و روش های اجرای هسته  های بتن  آسفالتی              49

٢-٢-٢-٧-روش اجرای هسته  آسفالتی                                                      51

٢-٢-٨ - نمونه  هایی از سدهای ساخته  شده با هسته  آسفالتی 

فصل  سوم :روش  های تحلیل  پایداری سدهای خاکی در برابر زلزله

٣-١-مقدمه                                                                                                              ٥٣

٣-٢-پایداری استاتیکی                                                                                                ٥٤

٣-٢-١- روش های تحلیل  پایداری شیب                                                  56

٣-٢-١-١-تحلیل پایداری با روش دایرة لغزش                                            58

٣-٢-١-٢-روش لغزش بلوکی                                                                                         59

٣-٢-١-٣-روش اجزای محدود                                                              59

٣ ٣-٣- روش های تحلیل  دینامیکی سدهای خاکی و تأثیر زلزله  بر سدهای خاکی       60

٣-٣-١-مقدمه                                                                                                           ٦٠

٣-٣-٢-آثار زلزله  بر سدهای خاکی جهان                                                 61

٣-٣-٣-روشهای تحلیل  دینامیکی(لرزه ای)سدهای خاکی                                                       ٦٤

٣-٣-٣-١-تحلیل  شبه  استاتیکی                                                                             64

٣-٣-٣-١-١-بررسی رفتار سد با فرض الاستیک  ناهمگن                                                         ٦٦

٣-٣-٣-١-٢-بررسی رفتار سد خاکی با فرض جسم  غیر الاستیک  ناهمگن         67

٣-٣-٣-٢-روش های ساده جهت  تخمین  تغییر شکل  های ماندگار                                            70

٣-٣-٣-٢-١-روش نیومارک                                                                                          70

٣-٣-٣-٢-٢-روش سارما                                                                                             ٧٢

٣-٣-٣-٢-٣-روش ماکدیسی و سید                                                         72

٣-٣-٣-٢-٤-مقایسه  روش های مختلف                                                                             ٧٣

٣-٣-٤-روش های تعیین   پاسخ  دینامیکی سدهای خاکی                                                       ٧٣

٣-٣-٤-١-روش خطی معادل                                                                                          74

٣-٣-٤-١-١-تعیین  مدول برشی و ضریب  میرایی                                                               76

٣-٣-٤-٢-روش غیر خطی ساده شده                                                       76

٣-٣-٤-٣-روش غیر خطی کامل                                                                                     ٧٧

٣-٤-روش اجزای محدود                                                                                              80

فصل  چهارم :کلیاتی از پدیده  زلزله  و شناخت  زلزله  های حوزه  نزدیک  گسل

٤-١-مقدمه                                                                                                                85

٤-٢-مشخصات دینامیکی خاک ها                                                          87

٤-٢-١-سرعت  امواج زلزله                                                                87

٤-٢-٢-میرایی                                                                                 87

٤-٢-٣-فرکانس                                                                                88

٤-٢-٤-مدول سختی                                                                           88

٤-٢-٥-مدول برشی دینامیکی                                                               89

٤ -٣-پارامترهای حرکت  زمین                                                            89

٤-٣-١-پارامترهای دامنه                                                                     89

٤-٤-٤- شناخت  زلزله  های حوزه نزدیک  گسل                                        90

٤-٤-٤-١-پیشینه  پژوهش                                                                    90

٤- ٤-٤-٢-روند تکامل  تدریجی آئین  نامه  های طرح لرزه ای                       90

٤-٤-٣-ضوابط  آئین  نامه  های مختلف  دربارة طراحی سازه های نزدیک  گسل  در برابر زلزله       91

٤-٤-٤-٤-بررسی اثر شرایط  ساختگاهی بر بیشینه  شتاب سطح  زمین  در حوزه نزدیک       92

٤ ٤-٤-٤-١-عوامل  مؤثر بر حرکت  لرزه ای زمین                                   92

٤-٥- اصول شناخت  زلزله  های حوزه نزدیک  گسل                                  93

٤-٥-١-تعریف  زلزله  های حوزه نزدیک                                                94

٤-٥-٢-مدت تکان قوی                                                                       95

٤-٦- اصول اساسی و مشخصات زمین  لرزه های نزدیک  گسل                     95

٤-٦-١-مشخصات زمین  لرزه نزدیک  گسل                                             96

٤-٦-١-١-جهت  پذیری                                                                      97

٤-٧-١-٢-اثر تغییر مکان ماندگار                                                          102

٤-٧-١-٣-اثر فرا دیواره                                                                      103

٤-٧-١-٤-اثر مؤلفه  قائم                                                                     104

٤-٧-٢- حرکات زمین  منبع  ضربان مانند (پالسگونه )و بدون ضربان(بدون پالس )     104

٤-٧-٣-دامنه  های زلزله  در نزدیکی گسل                                               106

٤-٧-٣-١-عوامل  مؤثر بر دامنه  های زلزله  در نزدیکی گسل                       107

٤-٧-٣-١-١-اثرات فاصله  منبع  لرزه ای تا سایت  بر دامنه  های زمین  لرزه     107

٤-٧-٣-١-٢-تأثیر فاصله  از گسل  روی دامنه  های شتاب                             108

٤-٧-٣-١-٣-مقایسه  نسبت  دامنه  های زمین  لرزه های نزدیک  و دور از گسل 108

٤-٧-٣-١-٤-اثرات جهت  گسیختگی گسل  ها بر روی دامنه  ها                     109

٤-٧-٣-١-٥-اثرات دیگر عوامل  بر دامنه  های زمین  لرزه                          109

٤-٧-٤-عوامل  مؤثر بر مدت زمان زلزله                                                109

٤-٧-٤-١-اثرات فاصله  سایت  از منبع  لرزه ای بر مدت زمان زلزله               110

٤-٧-٤-٢-اثر شرایط  خاک محل  بر مدت زمان زلزله                                  110

٤-٧-٤-٣-تأثیر جهت  گسیختگی گسل  روی مدت زمان زمین  لرزه قوی           111

٤-٧-٤-٤-اثرات سایر عوامل  بر مدت زمان زلزله                                      111

٤-٧-٥-عوامل  مؤثر بر حرکت  لرزه ای زمین                                          111

٤-٧-٥-١-اثر بزرگی بر حرکت  لرزه ای زمین                                          111

٤-٧-٥-٢-اثر مکانیسم  ایجاد زلزله  بر حرکت  لرزه ای زمین                        112

فصل  پنجم  :معرفی نرم  افزار PLAXIS و شناخت  مدل  های رفتاری خاکی

٥-١-مقدمه                                                                                      114

٥-٢-قابلیت  های نرم افزار پلاکسیس                                                      114

٥-٣- کلیات مدل کردن برنامه  Plaxis                                                   118

٥-٤-معادلات تعادل و حل  آنها در نرم افزار پلاکسیس                                 120

٥-٤-١-معادله  اساسی رفتار دینامیکی                                                     120

٥-٤-٢- حل  معادلات دینامیکی تعادل                                                     122

٥-٤-٣-بکار بستن  طرح انتگرال در PLAXIS                                         123

٥-٤-٤-سرعتهای موج                                                                       124

٥-٤-٥-مرحله  زمانی بحرانی                                                               124

٥-٤-٦-مرزهای مدل                                                                         125

٥-٤-٦-١-مرزهای جاذب                                                                    125

٥-٤-٦-٢-تنش  های اولیه  و افزایش  های تنش                                         125

٥-٥-مدلهای رفتاری مصالح  قابل  کاربرد در نرم افزار پلاکسیس                    126

٥-٥-١-رفتار الاستوپلاستیک                                                                126

٥-٥-١-١ مقدمه                                                                                126

٥-٥-١-٢-رفتار تک  محوری یک  ماده الاستوپلاستیک  خطی کامل                127

٥-٥-١-٣- رفتار تک  محوری یک  ماده الاستوپلاستیک  خطی با سخت  شوندگی و نرم شوندگی       127

٥-٥-٢ -رفتارهای مشابه  در مهندسی ژئوتکنیک                                        128

٥-٥-٣-گسترش به  فضای کلی تنش  و کرنش                                           129

٥-٥-٤- مدلهای الاستوپلاستیک                                                             130

٥-٥-٤-١- مدلهای مورد بررسی در مطالعه  رفتار مصالح                             131

٥-٥-٥- مدل رفتاری سخت  شوندگی مورد استفاده در تحلیل                           133

٥-٥-٥-١- رفتار سهموی برای آزمایش  بارگذاری سه  محوری استاندارد           134

٥-٥-٥-٢- تقریب  سازی هذلولی با مدل رفتاری سخت  شوندگی                     135

٥-٥-٥-٣- کرنش  حجمی پلاستیک  برای حالت  تنش  سه  محوری                 138

٥-٥-٥-٤- پارامترهای مدل رفتاری سخت  شوندگی خاک                              139

٥-٥-٥-٥- سختی مدولی  E5r0ef,Eoreefd  و توان m                                           140

٥-٥-٥-٦- پارامترهای پیشرفته                                                              141

٥-٥-٥-٧- قطع  اتساع                                                                        141

٥-٥-٥-٨- کلاهک  سطح  تسلیم  در مدل رفتاری سخت  شوندگی                    142

فصل  ششم  : بررسی و تحلیل  اثر زلزله  های حوزه  نزدیک  گسل  بر روی سد خـاکی (هـسته  آسفالتی )

146

٦-١-مقدمه                                                                                    

147

٦-٢-موقعیت  و مشخصات سد البرز    

149

٦-٣-مدلسازی سد در برنامه  پلاکسیس

149

٦-٣-١-هندسه  و زون بندی سد

149

٦-٣-٢-اندازه المان ها (نوع مش  بندی )

150

٦-٣-٣-ابعاد فونداسیون در مدل و بررسی کارایی مرزهای جاذب

151

٦-٤-خصوصیات مصالح  مورد استفاده در سد و مناسب  جهت  تحلیل 

151

٦-٤-١-مشخصات دانه  بندی طرح

٦-٤-٢- نتایج  آزمایشات سه  محوری                                                     152

٦-٤-٣- پارامترهای مصالح   بدنه  سد برای مدل HS                                  153

٦-٤-٤- مدل رفتاری هذلولی Chang and Duncan مورد استفاده برنامه  Feadam         154

٦-٤-٥- پارامترهای مصالح  بدنه  سد برای مدل HS                                   156

٦-٤-٦- ارزیابی مدل                                                                         157

٦-٤-٧- تعیین  پارامترهای میرایی مصالح                                               159

٦-٤-٧-١- آنالیز مقدار ویژه                                                                  160

٦-٥- تقریب  پی بدون جرم برای آنالیز دینامیکی                                        161

٦-٦- انتخاب زلزله  برای تحلیل  دینامیکی                                               162

٦-٦-١-مشخصات شتابنگاشت  های واقعی حوزه نزدیک  و دور مورد استفاده در آنالیز دینامیکی        163

٦-٦-٢ -نمایش  تاریخچه  زمانی شتابنگاشت  حوزه نزدیک  اعمالی                                 165

٦-٦-٣-نمایش  تاریخچه  زمانی شتابنگاشت  های حوزه دور اعمالی                 166

٦-٧-آنالیز استاتیکی                                                                           167

٦-٨-آنالیز دینامیکی وتحلیل  خروجی نتایج  حاصل ه  از آنالیزهای لرزه ای شتابنگاشت  های حـوزه دور

و نزدیک  گسل                                                                                169

٦-٨-١-نحوه انجام آنالیز دینامیکی                                                                                    169

٦-٨-١-١- استفاده از مدل الاستوپلاستیک  HS                                          170

٦-٨-١-٢- بارگذاری و شرایط  تکیه  گاهی                                                               170

٦-٨-٢-بررسی خروجی های آنالیز مربوط به  زلزله  های حوزه دور و نزدیک  PGA آیین  نامه  ای 170

٦-٨-٢-١-مقایسه  نتایج  تغییر مکان  آنالیز دینامیکی حوزه دور و نزدیک          171

٦-٨-٢-٢-مقایسه  نتایج  شتاب ها برای زلزله هایحوزه دور و نزدیک               177

٦-٨-٢-٣-مقایسه  نتایج  تنش  و کرنش  ها برای زلزله هایحوزه دور و نزدیک    181

٦-٨-٣-مقایسه  خروجی های زلزله  های دارای دو شتابنگاشت  حوزه نزدیک  و دور   187

٦-٨-٣-١-مقایسه  نتایج  تغییر مکان ها برای حوزه دور و نزدیک  زلزله  Kocaeli: 187

٦-٨-٣-٢-مقایسه  نتایج  شتاب ها  برای حوزه دور و نزدیک  زلزله  Kocaeli   190

٦-٨-٣-٣-مقایسه  نتایج  تنش  و کرنش  حوزه های نزدیک  و دور زلزله  Kocaeli   191

٦-٨-٣-٤-مقایسه  نتایج  تغییر مکانها برای حوزه دور و نزدیک  زلزله  prieta Loma        195

٦-٨-٣-٥-مقایسه  نتایج  شتاب ها برای حوزه دور و نزدیک  زلزله prieta Loma    196

٦-٨-٣-٦- مقایسه  نتایج  توزیع  تنش  ها و کرنشها برای حوزه دور و نزدیک  زلزله            197

Loma

٦-٨-٤-تحلیل  رفتار لرزه ای سد در اثر زلزله  های حوزه نزدیک  با  PGA بالا        199

فصل  هفتم  : نتیجه گیری و پیشنهادات

  نتیجه گیری                                                                               204

  پیشنهادات                                                                                 205

 

فهرست  مطالب  

عنوان  مطالب                                                                           شماره  صفحه

منابع  و ماخذ.........................................................                        206

فهرست  منابع  فارسی.................................................                      206

فهرست  منابع  لاتین ... ................................................                   208

سایت  های اطلاع رسانی... .............................................                  213

چکیده انگلیسی... ......................................................                      214

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

مقاله سیستم های نمایش اعداد در سیستم های كد گذاری

تشخیص هویت بر اساس اثر انگشت

گزارش کارآموزی ساختمان های فلزی با فایل اتوکد

شناسایی،شبیه سازی و تحلیل ایرفویل های مورد استفاده در پهپادها

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام