ترجمه آلودگی هوا و مرگ و میر روزانه در وادی کوچلا، کالیفرنیا- یک مطالعه PM10 غالب توسط ذرات درشت

ترجمه آلودگی هوا  و مرگ و میر روزانه در وادی کوچلا، کالیفرنیا- یک مطالعه PM10 غالب توسط ذرات درشت
رشته تحصیلی : پژوهش ها

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 11

حجم فایل (به کیلوبایت) : 35

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

Abstract

Many epidemiological studies provide evidence of an association between airborne particles, measured as PM10 (particulate matter less than 10 μm in diameter), and daily morbidity and mortality. Most of these studies have been conducted in urban areas where PM10 consists primarily of fine particles (<2.5 μm in diameter). Few studies have investigated impacts associated with coarse mode particles (>2.5 μm in diameter). We investigated associations between PM10 and daily mortality in the Coachella Valley, a desert resort and retirement area east of Los Angeles, where coarse particles of geologic origin typically comprise approximately 50–60% of PM10 and can exceed 90% during wind events. Our analysis utilized daily data on mortality from 1989 through 1992 as well as several pollutant and meteorological variables, including PM10, nitrates, sulfates, ozone, nitrogen dioxide, carbon monoxide, temperature, and relative humidity. Outcome variables included several measures of daily mortality, including all-cause, cardiovascular and respiratory mortality, and counts of deaths for those above age 50. Multivariate Poisson regression models were used to explain these health endpoints, controlling for temperature, humidity, day of the week, season, and time, using locally weighted smoothing techniques. The analysis indicated statistically significant associations between PM10 (2- or 3-day lags) and each measure of mortality. The results were robust to various model specifications, correction for autocorrelation and overdispersion, and analysis of influential observations. A 10 μg/m3 change in daily PM10 was associated with an approximately 1% increase in mortality, which is of similar magnitude to particle-associated impacts identified in urban areas. Thus, our findings provide evidence for a mortality effect of PM10 in an area where the particulate mass is dominated by coarse particles.

 

چکیده 

بسیاری از مطالعات اپیدمیولوژیک، شواهدی از ارتباط بین ذرات موجود در هوا، با اندازه PM10 (ذرات معلق کمتر از 10 میکرومتر) و عوارض و مرگ و میر روزانه را نشان می دهد. بیشتر این مطالعات بیان می­دارد که مناطق شهری با ذرات PM10 شامل ذرات ریز کمتر از 2.5 میکرومتر می­باشد. مطالعات کمی در مورد اثرات مرتبط با ذرات درشت (بیشتر از 2.5 میکرومتر) صورت گرفته است. ما ارتباط بین PM10 و مرگ و میر روزانه در وادی کوچلا، یک پناهگاه[1] صحرایی و منطقه بازنشستگی در شرق لس آنجلس، که در آن ذرات درشت با منشا زمین شناسی معمولا شامل حدود 50-60٪ PM10 می­باشد و حتی در صورت شروع باد تا 90٪ را  تشکیل می­دهد، را بررسی کردیم. تجزیه و تحلیل داده های روزانه ما بر مرگ و میر از سال 1989 تا 1992 و همچنین چند متغیر آلاینده و هواسنجی[2]، شامل PM10، نیترات، سولفات­ها، ازن، دی­اکسید نیتروژن،   مونوکسیدکربن، دما و رطوبت نسبی[3] می­باشد. متغیرهای مورد مطالعه شامل مقیاس های مختلف مرگ و میر روزانه، شامل تمام علل مرگ و میر قلبی عروقی[4] و تنفسی[5]، و تعداد مرگ و میر برای افراد با سن بالای 50 سال می­باشد. مدل رگرسیون چند متغیره پواسون برای توضیح نقطه انتهایی سلامت، کنترل دما، رطوبت، روزهای هفته، فصل و زمان، با استفاده از تکنیک هموارسازی وزنی موضعی مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نشان داد از نظر آماری ارتباط معنی­داری بین PM10 (2 یا 3 روز تأخیر) و هر اندازه مرگ و میر وجود دارد. نتایج با خصوصیات مختلف مدلی، تصحیح برای همبستگی و پراکندگی بالا و تحلیل مشاهدات قوی بررسی شد. یک تغییر 10 میکروگرم/مترمکعب در PM10 روزانه  تغییر می­کند، که با افزایش تقریبی 1٪ در مرگ و میر در ارتباط بود، که دامنه مشابه با ذرات مرتبط با ذرات مناطق شهری داشت. بنابراین، یافته­های ما شواهدی برای اثر مرگ و میر PM10 در منطقه­ای که جرم ذرات به طور غالب ذرات درشت می­باشد را نشان می­دهد.


[1] -resort

[2] -meteorological

[3] -relative humidity

[4] - cardiovascular

[5] -respiratory