پایان نامه خصوصیات حسابداری شهرداری ها

پایان نامه خصوصیات حسابداری شهرداری ها
رشته تحصیلی : حسابداری

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 80

حجم فایل (به کیلوبایت) : 51

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4600 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه خصوصیات حسابداری شهرداری ها

مقدمه:

حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وكلـیه خصوصیـات قائل شده در كتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی كه اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار كل كشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد كننده تعهدات و پرداخت كنندة هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـركـز میگـردد. در صورتیكـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یك واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـكس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـركز و به طور جداگانه عمل نمـود.

 

فهرست مطالب:

فصل اول                                                                                                          

خصوصیات حسابداری شهرداری

روش حسابداری

روش نگهداری حسابها

بودجه

تهیه وتنظیم بودجه

فصل دوم

تعاریف

حسابهای عمومی (بامانده بدهكار)

حسابهای عمومی (بامانده بستانكار)

بستانكاران

بانك /صندوق

پیش پرداخت وعلی الحساب

تنخواه گردان

تامین اعتبار

فصل سوم

طبقه بندی عملیات

طبقه بندی هزینه ها

انواع درآمد

وام دریافتی وسایرمنایع اعتبار

استقراض ازیك حساب برای استفاده درحساب دیگر

سپرده هاو وجوه امانی

فصل چهارم

دارائیهای جاری

دارائیهای ثابت

عملیات مربوط به خرید دارائی ثابت

فروش زائل كردن حذف دارائی ثابت

مشاركت یاسرمایه گذاری دربخش خصوصی وعمومی

بدهی های جاری

فصل پنجم

عملیات مربوط به بستن حسابها درشهرداریها

بستن حساب تنخواه گردان پرداخت

بستن حساب تنخواه گردان حسابداری

تعدیلات یا اصلاحات

بستن حسابهای اعتباری (بودجه ای )

بستن حسابهای موقت

گزارشهاو صورت حسابهای مالی

صورتحساب مازاد

ترازنامه  

صورت پیش بینی وضعیت صندوق وبانك

منابع