تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی

تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی
رشته تحصیلی : حقوق

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 20

حجم فایل (به کیلوبایت) : 10

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 6000 تومان

خرید و دانلود

تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی

فهرست عنوان‌ها

علائم اختصاری

تصاویر آراء

چكیده

مقدمه

فصل اول شناخت اركان رأی

الف – مقدمه

ب – اسباب موجهه

ج – منطوق رأی

فصل دوم تحلیل ساختاری رأی

بند اول – مشخصات دادنامه (پاك نویس حكم)

بند دوم – تحلیل مقدمه یا گردشكار رأی

بند سوم – تحلیل اسباب موجهه رأی

بند  چهارم – تحلیل منطوق رأی

فصل سوم تحلیل شكلی رأی

بند اول – صلاحیت

الف – صلاحیت ذاتی

ب – صلاحیت محلی

بند دوم – دعوای متقابل

الف- شرایط دعوای متقابل

ب – نتیجه

بند سوم – ویژگی‌های حكم مزبور

الف – اعلامی یا تأسیس بودن

ب – حضوری یا غیابی بودن

ج – قطعی یا غیر قطعی بودن

فصل چهارم تحلیل ادبی و نگارش رأی

فصل پنجم تحلیل ماهوی رأی

دعوای خلع ید

نتیجه گیری

منابع


علائم اختصاری

ق.آ.د.ك                 قانون آیین دادرسی كیفری

ق.آ.د.م                 قانون آیین دادرسی مدنی

ق. م                قانون مدنی

ق.ق.آ.د.م               قانون قدیم آیین دادرسی مدنی


بتاریخ : 13/9/85        پرونده كلاسه : 84/19/738-83/1421 

شماره دادنامه : 867-866-20/9/85 

مرجع رسیدگی شعبه    دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به ریاست آقای

خواهان : حسن نمك شناسان با وكالت غلامرضا فرح روز تهران 45 متری رسالت بین چهار راه بنی هاشم و مجیدیه پ 159 همكف

خوانده : احمد و محمد و اكبر و مسعود خلفی تهران خ كارگر جنوبی چهار راه لشكر روبروی پمپ بنزین پ 806 و 804 حسن نمك شناسان تهران دربند خ كرمعلی خ الفت ك آلائی آخرین بن بست سمت راست ط 3 پ 57

خواسته : تنظیم سند رسمی

خواهان دعوی تقابل : حسن نمك شناسان با وكالت وحمد رضا نیكوئی تهران سعادت آباد نبش خ 18 پ 19 ط 2

خواندگان دعوی تقابل : 1- حسن نمك شناسان تهران خ كارگر چهار راه لشگر پ 800 و 802 روبروی پمپ بنزین 2- احمد 3- محمد 4- اكبر و مسعود همگی خلفی تهران خ كارگر جنوبی چهار راه لشگر روبروی پمپ بنزین پ 806 و 804

خواسته : تقابل

گردشكار خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته كه پس از ارجاع به این شعبه به كلاسه فوق و مجری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه به تصدی امضا كننده زیر تشكیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

«رأی دادگاه»

در پرونده امر بكلاسه فوق آقای حسن نمك شناسان با وكالت آقای غلامرضا فرح روز به طرفیت آقایان 1- احمد خلفی 2- محمد خلفی 3- اكبر خلفی 4- مسعود خلفی 5- حسن نمك شناسان به خواسته تنظیم سند رسمی اجاره توسط خواندگان ردیف یك الی 4 نسبت به مغازه جزء پلاك ثبتی 36 الی 43 فرعی از 2166 اصلی بخش 4 تهران به انضمام هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل كارشناسی بشرح دادخواست تقدیمی به استناد رسیدهای پرداخت اجاره و موارد اعلامی كه متعاقباً آقای حسن نمك شناسان با وكالت آقای محمد رضا نیكوئی تهران به طرفیت آقایان 1- حسن نمك شناسان 2- احمد خلفی 3- محمد خلفی 4- اكبر خلفی 5- مسعود خلفی دادخواستی تقابل به خواسته رسیدگی و صدور حكم مبنی بر محكومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل زمان غصب بشرح متن دادخواست با حكم به جبران غرامات ناشی از دادرسی از هر حیث و هر جهت (كه چنین در ستون خواسته مطرح شده است) تقدیم نموده و در متن دادخواست تخلیه و خلع ید را بیان نموده است كه متعاقباً خواسته خود را وكیل خواهان  فوق منجز نموده است و مطالبه اجرت المثل بشرح لایحه 2290- 6/6/85 از تاریخ 1/1/1379 اعلام نموده و خلع ید اعلام نموده است به استناد سند اجاره رسمی  63746 تنظیمی دفترخانه رسمی 172 تهران نسبت به سه دانگ منافع و سند خریداری عادی نسبت به سه دانگ دیگر منافع از آقای ابوالفضل نمك شناس بشرح دادخواستی تقدیمی و با توجه به دیگر مدارك تقدیمی، دادگاه به لحاظ ارتباط موضوعی قرار توام رسیدگی نسبت به هر دو پرونده صادره نموده است.