مجموعه گزارشات کیفری دوره کار آموزی وکالت

مجموعه گزارشات کیفری دوره کار آموزی وکالت
رشته تحصیلی : حقوق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 108

حجم فایل (به کیلوبایت) : 399

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 11000 تومان

خرید و دانلود

مجموعه گزارشات کیفری دوره کار آموزی وکالت

فهرست كلی مطالب

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

مقدمه ........................................................................................................................................                  1

بخش نخست: مهر و ماهیت آن               

مبحث نخست: مفهوم مهر.........................................................................................................             7

مبحث دوم ـ موضوع و مقدار مهر ..........................................................................................         9

مبحث سوم ـ انواع مهر و مقایسه آنها با هم ......................................................................                             11

بخش دوم: تعدیل مهر و محاسبه آن به نرخ روز   

فصل اول: تعدیل و فلسفه آن .................................................................................................  19

مبحث نخست ـ مفهوم تعدیل ................................................................................................   20

مبحث دوم ـ فلسفه تعدیل ....................................................................................................    21

فصل دوم: محاسبه مهر به نرخ روز ......................................................................................             30

مبحث نخست ـ  بررسی و تحلیل حقوقی موضوع ..............................................................                                     30

مبحث دوم‌ـ بررسی رویه قضایی ............................................................................................       36

نتیجه گیری كلی .......................................................................................................................                                   43

پیشنهادها ..................................................................................................................................                        44 

فهرست منابع و مآخذ ............................................................................................................                                            49